Galvenā lapa  -  Partija  -  Programmas


07.07.2004   Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Rīgas Domes vēlēšanām 2001. gadā

Mēs esam par solidaritāti sabiedrībā, vienādu attieksmi pret visiem pilsētas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu tautības, dzimtās valodas vai sociālās izcelsmes.
Mēs esam par to, lai Rīgas domē tiktu ievēlēti godīgi cilvēki, kas grib strādāt visas tautas labā un nav sevi aptraipījuši nelikumīgos darījumos un privatizācijā.
Mēs esam par visu Rīgas iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu.
Mēs esam pret ierēdņu visatļautību: ierēdnis kalpo pilsētai, nevis pilsēta ierēdnim.
Mēs esam pret kredītu un iekasēto nodokļu nelietderīgu izšķērdēšanu nepamatotiem pašvaldību iepirkumiem.
Mēs esam par minoritāšu skolu saglabāšanu, par tiesībām izmantot krievu valodu valsts un pašvaldību iestādēs, par visu tautību un visu laikmetu kultūras pieminekļu saglabāšanu.

Mēs esam par to, lai cilvēks būtu paēdis, siltumā un drošībā.
Ir jāatbalsta tie, kas var, un jāpalīdz tiem, kas nevar.

Mēs apņemamies:
- radīt jaunas darba vietas;
- veicināt uzņēmējdarbību;
- racionāli un efektīvi apsaimniekot pašvaldības īpašumu;
- panākt, lai par galveno kritēriju pašvaldības darbinieku novērtējumā būtu profesionālisms;
- efektīvi apkarot korupciju;
- uzlabot pilsētas attīstības ģenerālplānu, īpašu uzmanību pievēršot visu mikrorajonu kompleksai attīstībai un vēsturiskās apbūves saglabāšanai;
- maksimāli lietderīgi un mērķtiecīgi izmantot privatizācijas, attīstības un citu fondu līdzekļus;
- pārbaudīt, vai ir bijusi likumīga lielāko ražošanas objektu, zemes un dzīvojamā fonda privatizācija;
- veidot lētu municipālo dzīvojamo fondu, šim mērķim pabeidzot iesākto dzīvojamo māju celtniecību;
- palielināt pašvaldības izdevumus sociālajai palīdzībai;
- nepieļaut īrnieku, it īpaši maznodrošināto īrnieku, sociāli neaizsargāto ģimeņu un ģimeņu ar bērniem izlikšanu no dzīvokļiem bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas;
- atcelt nepamatotus ierobežojumus alternatīvajiem siltumapgādes veidiem;
- nodrošināt katram īrniekam iespēju bez starpniekiem norēķināties ar komunālo pakalpojumu uzņēmumiem;
- izstrādāt kompensācijas mehānismu medicīnas iestādēm par maznodrošināto iedzīvotāju bezmaksas aprūpi;
- par pašvaldības līdzekļiem regulāri veikt skolēnu medicīniskās pārbaudes un profilaktisko vakcinēšanu;
- panākt, lai visi skolas vecuma bērni apmeklētu obligātās izglītības mācību iestādes;
- palielināt pašvaldības piemaksas pedagogu algām, piešķirt papildu līdzekļus bērnu un jauniešu nodarbībām brīvajā laikā;
- atbalstīt nacionālo minoritāšu mācību iestādes;
- atbalstīt kultūras un sporta programmas, pašvaldības kultūras centrus;
- novērst valsts un pašvaldības policijas funkciju dublēšanos un ar koordinācijas trūkumu saistītos pārkāpumus;
- panākt, lai pašvaldības policija regulāri patrulētu pilsētas ielās.

Mūsu pārliecība:
-Visās pašvaldībās un valsts iestādēs jāvalda principam - ierēdnim jāstrādā apmeklētāja interesēs.
- Ir jābūt publiski pieejamam iestādes budžeta pārskatam un budžeta izlietojuma detalizētām atskaitēm.
-Pašvaldības īpašums ir jāpārvalda profesionāli sagatavotiem speciālistiem un sertificētām firmām.
- Mēs gribam redzēt ātru, koordinētu un profesionālu sabiedriskās kārtības sargāšanas struktūru rīcību, atbildot uz iedzīvotāju iesniegumiem un pieteikumiem.
- Pašvaldībām ir jāapgādā skolas ar moderniem mācību līdzekļiem, datoriem un interneta pieslēgumu.

Mēs optimizēsim pašvaldības pārvaldes institūciju darbu, vienkāršojot birokrātiskās procedūras.
Mēs nepieļausim maksājuma palielināšanu par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par pilsētas sabiedriskā transporta izmantošanu.
Mēs nodrošināsim sociālo māju, sociālo dzīvokļu, bērnudārzu un pansionātu izveidošanu iedzīvotājiem nepieciešamajā skaitā.
Mēs prasīsim no pašvaldības darbiniekiem augstu iedzīvotāju apkalpošanas kultūru, tai skaitā atbildes valodā, kurā runā apmeklētājs.
Mēs nodrošināsim bezmaksas tulka pakalpojumus katrā pašvaldībā.

Mēs esam gatavi sadarboties ar visiem, kas vēlas, lai Rīga kļūtu par plaukstošu rūpniecības, zinātnes, tūrisma un kultūras centru, kurš atvērts sakariem gan ar Rietumiem, gan ar Austrumiem.

Komentāri


Atlikuši simboli: