Galvenā lapa  -  Partija


01.08.2005   Partijas BITE Statūti

Politiskās organizācijas (partijas)

„Brīvā izvēle tautu Eiropā”

 

STATŪTI

 

Apstiprināti dibināšanas sapulcē

2003. gada 28. augustā

Reģistrēti Tieslietu ministrijā

2003. gada 13. oktobrī

ar reģistra numuru PO-092

 

1. Darbības mērķis, uzdevumi un metodes. Nosaukums, tā saīsinājums un simbolika. Darbības teritorija un atrašanās vieta.

 

1.1. Partija „Brīvā izvēle tautu Eiropā” ir politiskā organizācija, kura darbojas brīvprātības un atklātības garā, savu Statūtu un Latvijas Republikas likumu ietvaros Latvijas Republikas teritorijā.

1.2. Partijas pilns nosaukums ir „Brīvā izvēle tautu Eiropā”, saīsināts – BITE (turpmāk tekstā – partija BITE).

1.3. Partijas BITE darbības mērķis ir efektīvā ekonomika, taisnīgā sociālā politika, sabiedrības solidaritāte, cilvēka pamattiesību un brīvību nodrošināšana Latvijas valstī. Partijas darbības uzdevums ir tautsaimniecības efektīvās attīstības un konsekventās cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana.

1.4. Partija BITE savus darbības mērķus un uzdevumus cenšas sasniegt piedaloties vēlēšanās un veicot citas likumīgas akcijas.

1.5. Partijas BITE simboliku apstiprina partijas kongress.

1.6. Partijas BITE juridiskā adrese: Dzirnavu iela 102a, Rīga.

 

2. Augstākā lēmējinstitūcija. Pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas. Revīzijas institūcija.

 

2.1. Partijas BITE augstākais lēmējs ir partijas kongress, kuru sasauc ne retāk kā reizi gadā. Gan regulāra, gan ārkārtas kongresa sasaukšanu nosaka partijas Dome, tā arī lemj par pārstāvniecības normām.

2.2. Partijas BITE kongress:

2.2.1. apstiprina partijas nosaukumu, pieņem partijas Statūtus, Programmu un izdara tajos grozījumus;

2.2.2. pieņem rezolūcijas, lēmumus, paziņojumus, kā arī izskata jebkurus jautājumus, kas skar partijas dzīvi;

2.2.3. ievēl partijas Domi uz vienu gadu;

2.2.4. ievēl partijas Revīzijas komisiju uz vienu gadu;

2.2.5. noklausās Domes un Revīzijas komisijas pārskatus;

2.2.6. pieņem lēmumu par parijas pašlikvidēšanos.

2.3. Partijas BITE kongress ir pilntiesīgs, ja tajā piedalās vismaz puse no ievēlētajiem delegātiem. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsošana ir aizklāta tikai tad, ja to rakstiski pieprasa vismaz 1/3 no klātesošajiem kongresa delegātiem.

2.4. Partijas BITE Dome sastāv no 15 partijas biedriem, kas partijas kongresā ieguvuši vēlēšanās visvairāk balsu.

2.5. Partijas BITE Dome laika posmā starp kongresiem vada partijas darbu un tās sēdes notiek pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā vienu reizi kvartālā. Domes sēdi vada politiskais sekretārs.

2.6. Partijas BITE Dome:

2.6.1. laika posmā starp kongresiem vada partijas darbu, pieņem lēmumus un paziņojumus, tai skaitā arī lēmumus par partijas pievienošanos politisko organizāciju apvienībām;

2.6.2. ievēl no sava sastāva Valdi uz vienu gadu, bet no Valdes sastāva tās priekšsēdētāju uz vienu gadu;

2.6.3. ievēl no Valdes sastāva partijas politisko sekretāru uz vienu gadu;

2.6.4. sasauc partijas kongresus;

2.6.5. apstiprina partijas deputātu kandidātu sarakstus vēlēšanām;

2.6.6. apstiprina izdevumu tāmes;

2.6.7. nosaka un ievēl citas amatpersonas, kas nepieciešamas partijas darbam.

2.7. Partijas BITE Dome pieņem lēmumus ar vismaz 8 balsīm, turklāt jāpiedalās vismaz 10 domniekiem.

2.8. Partijas BITE Valde sastāv no 5 partijas biedriem, kas partijas Domes sēdē ieguvuši vēlēšanās visvairāk balsu.

2.9. Partijas BITE Valde pilda partijas organizatoriskas funkcijas un koordinē teritoriālo organizāciju darbību. Valdes sēdes notiek pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Valdes sēdi vada valdes priekšsēdētājs.

2.10. Partijas BITE Valde lēmumus pieņem ar vismaz trīm balsīm, turklāt jāpiedalās vismaz 4 tās locekļiem.

2.11. Partijas BITE politiskais sekretārs vada partijas Domes sēdes un pārstāv partiju masu informācijas līdzekļos.

2.12. Partijas BITE Valdes priekšsēdētājs vada partijas Valdes sēdes, pārstāv partiju saskarsmē ar valsts varas un pārvaldes institūcijām, kā arī slēdz partijas vārdā saimnieciska rakstura vienošanās un paraksta civiltiesiskus darījumus.

2.13. Partijas BITE Revīzijas komisija sastāv no 3 partijas biedriem, kas partijas kongresā ieguvuši vēlēšanās visvairāk balsu. Revīzijas komisijas locekļi ar vismaz 2 balsīm ievēl tās priekšsēdētāju.

2.14. Partijas BITE Revīzijas komisija izskata partijas biedru sūdzības par to izslēgšanu no partijas; veic partijas un tās organizāciju dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu revīziju; izvērtē grāmatvedības un lietvedības darbu; dod atsauksmi par partijas budžetu un gada pārskatu.

2.15.  Partijas BITE Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vismaz 2 balsīm.

 

3. Teritoriālās organizācijas

 

3.1. Partijas BITE teritoriālās organizācijas tiek veidotas pēc partijas biedru dzīvesvietas vismaz 3 biedru sastāvā. Lai izveidotu teritoriālo organizāciju, vismaz 3 partijas BITE biedri sasauc teritoriālās organizācijas dibināšanas sapulci, ievēl tās vadītāju, kā arī pieņem darbībai nepieciešamus dokumentus un iesniedz atbilstošos lēmumus partijas Valdei. Partijas Valde izskata teritoriālās organizācijas izveidošanas lēmuma atbilstību likumiem un partijas darbības dokumentiem un pieņem lēmumu atbalstīt šādas teritoriālās organizācijas izveidošanu vai noraida to. Partijas Valdes pozitīva lēmuma gadījumā tā iesniedz teritoriālajai organizācijai reģistrācijas dokumentu un paziņo par partijas teritoriālās organizācijas izveidošanu attiecīgajai pašvaldībai un kompetentai sabiedrisko organizāciju valsts reģistru iestādei. Pēc minēto pienākumu veikšanas partijas teritoriālā organizācija var uzsākt savu darbību. Partijas Valdes noraidošo lēmumu var pārsūdzēt Domē, bet Domes noraidošo lēmumu – partijas kongresā. Partijas BITE teritoriālās organizācijas darbu regulē tās Domes un Valdes lēmumi. Ja partijas teritoriālās organizācijas darbības jautājums nav noregulēts vai tā regulējums ir pretrunā ar likumiem vai šiem Statūtiem, tiek piemēroti partijas Statūtu un likumu noteikumi.

3.2. Partijas BITE teritoriālās organizācijas vadītājs vada tās sēdes; organizē partijas darbību ar Valdes lēmumu šai organizācijai piesaistītajā teritorijā; pārstāv partiju attiecībās ar vietējās varas un pārvaldes institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām.

3.3. Teritoriālās organizācijas vadītājs saskaņo ar partijas Valdi teritoriālās organizācijas saimniecisko darbību. Teritoriālās organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi paliek teritoriālās organizācijas pārziņā un tiek izlietoti tās darbības nodrošināšanai atbilstoši partijas mērķiem. Teritoriālās organizācijas vadītājs atskaitās partijas Valdei par teritoriālās organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem un to izlietojumu. Partijas Valde nosaka atskaišu iesniegšanas formu un kārtību.

 

4. Partijas biedri. Biedru tiesības un pienākumi

 

4.1. Partijas BITE biedrus uzņem teritoriālā organizācija.

4.2. Par partijas BITE biedru var kļūt 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu „Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kurām nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, kuras atbalsta partijas Programmu un Statūtus un kuras partijā iestājušās individuāli, ievērojot Statūtu noteikumus.

4.3. Teritoriālajā organizācijā tiek iesniegts pieteikums Valdes apstiprinātajā formā. Teritoriālā organizācija lemj par biedra uzņemšanu. Kāds no partijas biedriem rakstiski galvo par uzņemamo biedru.

4.4. Partijas biedru pienākums ir propagandēt partijas Programmu un citus tās mērķus, piedalīties partijas vēlēšanu kampaņās un ievērot tās Statūtus.

4.5. Partijas biedriem ir tiesības izvirzīt un apspriest jautājumus vai kandidatūras jebkuram partijas vai valsts amatam. Partijas biedri ir tiesīgi veidot politiskās platformas esošās Programmas ietvaros savu īpašo uzskatu propagandai un aizstāvībai.

4.6. Partijas biedri var izstāties no partijas, mutiski vai rakstiski informējot par to Valdi.

4.7. Partijas biedru var izslēgt no partijas ar teritoriālās organizācijas vai Domes lēmumu par partijas Statūtu, Programmas neievērošanu vai partijas kompromitēšanu. Šo lēmumu izslēgtais var pārsūdzēt Revīzijas komisijā, kuras lēmums ir galīgs.

 

5. Partijas mantiskie līdzekļi. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

 

5.1. Partijai BITE ir, bet tās teritoriālajām organizācijām nav juridiskās personas tiesības.

5.2. Partija un tās teritoriālās organizācijas var iegādāties kustamo un nekustamo īpašumu, kas vajadzīgs partijas mērķu un uzdevumu realizācijai. Visas darbības, kas saistītas ar īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu, tiek veiktas saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem.

5.3. Tiesības rīkoties ar partijas līdzekļiem ir partijas Domei, Valdei un teritoriālo organizāciju vadītājiem. Valdes priekšsēdētājs un teritoriālās organizācijas vadītājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu līdz Ls 100 vērtībā. Partijas Valde lemj par pārējo kustamo īpašumu vērtībā virs Ls 100 iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu. Partijas Dome lemj par nekustamu īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.

5.4. Partijas finansu līdzekļus veido juridisko un fizisko personu ziedojumi; ienākumi no partijas vai tās organizāciju īpašuma atsavināšanas; citi atļauti ienākumi. Nepieciešamības gadījumā Dome var pieņemt lēmumu par biedru naudu maksāšanu, nosakot tās apmērus un izlietošanas kārtību speciālā instrukcijā.

5.5. Partijas darbība ir bezpeļņas. Līdzekļus izmanto partijas uzdevumu pildīšanai.

5.6. Par partijas līdzekļu izmantošanu atbild Valdes priekšsēdētājs, bet kontroli – Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

5.7. Partijas paraksta tiesības ir Valdes priekšsēdētājam. Par paraksta tiesību piešķiršanu citām personām lemj Valde.

 

6. Pašlikvidēšanās kārtība un reorganizācijas kārtība. Mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtība pašlikvidēšanās gadījumā.

 

6.1. Partija BITE savu darbību izbeidz ar Kongresa lēmumu.

6.2. Partija BITE savu reorganizāciju veic pamatojoties uz Kongresa lēmumu un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

6.3. Partijas pašlikvidāciju veic saskaņā ar Kongresa lēmumu iecelta likvidācijas komisija trīs likvidatoru sastāvā. Likvidācijas komisija nodod partijas dokumentus valsts arhīvā glabāšanā, pārdod partijas mantu, iekasē no debitoriem partijai pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas.

6.4. Pašlikvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidācijas komisija nodod institūcijai, kuru norādījis Kongress. Atlikušo naudu un mantas nevar sadalīt partijas biedriem.

6.5. Likvidācijas komisija par partijas likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts reģistru iestādēm.

Komentāri


Atlikuši simboli: