Galvenā lapa  -  Partija


01.08.2005   Partijas "Līdztiesība" Statūti

Partijas „Līdztiesība”

 

STATŪTI

 

Apstiprināti dibināšanas sapulcē

1996. gada 27. jūlijā.

Reģistrēti Tieslietu ministrijā

1996. gada 11. decembrī

Ar reģistra numuru PO-051

Grozījumi apstiprināti

2000. gada 8. aprīlī un 2004. gada 15. maijā

 

1. Mērķi, uzdevumi, metodes

 

1.1. Partija „Līdztiesība” ir politiskā organizācija, kas apvieno 18 gadu vecumu sasniegušus Latvijas pilsoņus un iedzīvotājus, kuri atbalsta līdztiesības, sociālā taisnīguma, brīvības idejas un vispārcilvēciskās vērtības.

1.2. Partijas mērķis – pilsoņa, politisko, sociālo un ekonomisko tiesību un brīvību nodrošināšana Latvijas iedzīvotājiem saskaņā ar Vispārējo Cilvēktiesību Deklarāciju.\

1.3. Šī mērķa sasniegšanai partija par saviem pamatuzdevumiem uzskata:

1.3.1. darbību, lai izveidotu sabiedrību, kas ciena tiesības un brīvības;

1.3.2. izstrādāt sociāli ekonomiskās programmas, kas palīdzētu uzlabot visu Latvijas iedzīvotāju labklājību;

1.3.3. piedalīties Latvijas Republikas valsts varas un pašvaldību struktūru vēlēšanās.

1.4. Partija „Līdztiesība” darbojas uz brīvprātības un atklātības principiem savu Statūtu ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

2. Nosaukums, simbolika, darbības teritorija

 

2.1. Organizācijas nosaukums: Partija „Līdztiesība”

2.2. Partijai „Līdztiesība” ir sava simbolika, kuru apstiprina republikāniskā konference

2.3. Partija „Līdztiesība” darbojas Latvijas Republikas teritorijā

2.4. Partijas „Līdztiesība” juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 9, Rīga.

 

3. Pastāvīgi darbojošies republikāniskie vadošie orgāni

 

3.1. Teritoriālās organizācijas.

3.1.1. Partija sastāv no pilsētu, rajonu, pagastu teritoriālajām organizācijām, kas attiecīgi saucas par pilsētu, rajonu, pagastu partijas organizācijām.

 

3.2. Republikāniskā konference.

3.2.1. Partijas „Līdztiesība” republikāniskā konference notiek ne retāk kā reizi gadā. Ārkārtas konference tiek sasaukta saskaņā ar attiecīgu Republikāniskā centra (turpmāk tekstā -  RC) lēmumu.

3.2.2. Republikāniskajā konferencē ar balsstiesībām piedalās:

- partijas teritoriālo organizāciju konferencēs saskaņā ar RC noteikto pārstāvniecības normu ievēlētie delegāti;

 - delegāti, kuri ir: (I) RC locekļi; (II) revīzijas komisijas locekļi; (III) partijas „Līdztiesība” Saeimas deputāti; (IV) partijas līderis, priekšsēdētājs un kasieris.

3.2.3. Republikāniskā konference:

- apstiprina, maina, papildina partijas „Līdztiesība” Statūtus un Programmu;

- pieņem rezolūcijas un citus politiskos paziņojumus;

- apstiprina deputātu un partijas „Līdztiesība” attiecības un savstarpējo atbildību regulējošos normatīvos dokumentus;

- ievēl ne vairāk kā 30 Republikāniskā centra locekļus uz 1 gadu;

- ievēl partijas līderi un priekšsēdētāju uz 1 gadu;

- ievēl RC kasieri uz 1 gadu;

- ievēl 3 Revīzijas komisijas locekļus uz 1 gadu;

- noklausās RC un Revīzijas komisijas atskaites;

- pieņem lēmumu par partijas dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu.

3.2.4. Republikāniskā konference ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse delegātu. Republikāniskās konferences lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot ar konferencē piedalošos delegātu balsu vairākumu, izņemot jautājumus, kas saistīti ar Statūtu izmaiņām vai papildināšanu un partijaslikvidēšanu – šajos jautājumos lēmumus pieņem ar 2/3 konferencē piedalošos delegātu balsu vairākumu. Balsošana var būt aizklāta, ja to pieprasa vismaz 1/3 konferencē piedalošos delegātu.

 

3.3. Partijas līderis un priekšsēdētājs.

3.3.1. Partijas līderis un priekšsēdētājs pārstāv partiju attiecībās ar valsts varas un pārvaldes orgāniem, ar sabiedriskām organizācijām un citām struktūrām, kā arī masu informācijas līdzekļos.

3.3.2. Partijas priekšsēdētājs un viņa vietnieki:

- organizē RC, komiteju un komisiju darbu

- slēdz partijas vārdā saimnieciskā rakstura līgumus un citas vienošanās.

3.3.3. Ja kaut kādu iemeslu dēļ partijas līderis nespēj pildīt savus pienākumus, RC konstatē šo faktu un pilnvaro partijas priekšsēdētāju pildīt viņa pienākumus.

3.3.4. Ja kaut kādu iemeslu dēļ partijas priekšsēdētājs nespēj pildīt savus pienākumus, RC konstatē šo faktu un lemj par priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja ievēlēšanu, kurš pildīs šos pienākumus līdz nākamajai republikāniskajai konferencei.

 

3. Republikāniskais centrs.

3.4.1. RC sastāvā saskaņā ar viņu amatiem ieiet partijas līderis, priekšsēdētājs un kasieris.

Republikāniskais centrs gada laikā drīkst kooptēt savā sastāvā līdz 5 cilvēkiem.

3.4.2. Republikāniskais centrs:

laika posmā starp republikāniskajām konferencēm vada partijas „Līdztiesība” darbu un RC sēdes notiek pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā vienu reizi kvartālā;

apstiprina Saeimas un pašvaldības deputātu kandidātu atlases un saraksta apstiprināšanas procedūru;

koordinē teritoriālo organizāciju darbību;

apstiprina nolikumu par RC administratīvo personālu;

apstiprina RC administratīvā personāla štatu sarakstu;

apstiprina izdevumu tāmes, atskaitās republikāniskajai konferencei par līdzekļu izlietošanu;

formē partijas valdi: ievēl no RC sastāva piecus partijas priekšsēdētāja vietniekus un piecus citus partijas valdes locekļus;

apstiprina komiteju un komisiju personālo sastāvu.

3.4.3. RC lēmumi tiek pieņemti ar sēdē klātesošo RC locekļu balsu vairākumu, kas nav mazāks par ½ sastāva kopējā balsu skaita.

3.4.4. RC sēžu dienas kārtību nosaka partijas valde. RC sēdes vada partijas līderis, bet viņa prombūtnes laikā – partijas priekšsēdētājs.

 

3.5. Partijas valde.

3.5.1. Partijas valde sastāv no līdera, priekšsēdētāja un viņa vietniekiem, kā arī 5 citiem locekļiem, kurus ievēl Republikāniskais centrs.

3.5.2. Valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda partijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

3.5.3. Partijas valde risina partijas darbības operatīvos jautājumus un uzstājas partijas vārdā ar politiskajām deklarācijām un aicinājumiem.

3.5.4. Partijas valde:

- izskata un pieņem lēmumus par tām disciplinārajām lietām, kuras tai iesniedz teritoriālās organizācijas vai kāds no RC locekļiem;

- piespriež augstākminētajās lietās tādus disciplinārus sodus kā rājiens, atstādināšana uz laiku no vadoša amata veikšanas, izslēgšana no delegātiem, deputāta vai deputāta kandidāta atsaukšana, izslēgšana no partijas „Līdztiesība” un citi;

- iesniedz priekšlikumus par deputātu atsaukšanu;

- izskata un pieņem lēmumus par lietām, kas saistītas ar iebildumiem par personas uzņemšanu par partijas „Līdztiesība” biedru.

3.5.5. Partijas valdes lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojuši vismaz 8 valdes locekļi.

 

3.6. Komitejas un komisijas.

3.6.1. Republikāniskais centrs izveido sekojošas komitejas:

- ideoloģisko komiteju;

- ekonomiskās politikas komiteju;

- ārējo sakaru komiteju;

- partijas organizatoriskās darbības komiteju;

- cilvēktiesību darbības un masu pasākumu organizācijas komiteju.

3.6.2. Komiteju darbu vada partijas priekšsēdētāja vietnieki. Ideoloģiskās komitejas vadītājs ir partijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

3.6.3. Komitejas strādā uz iekšējo nolikumu pamata, kurus apstiprina Republikāniskais centrs.

3.6.4. Republikāniskais centrs var izveidot pastāvīgās vai terminētas komisijas citu partijas darbības virzienu īstenošanai.

3.6.5. Komiteju un komisiju sastāvus Republikāniskajam centram apstiprināšanai piedāvā to priekšsēdētāji.

 

4. Teritoriālās organizācijas un nodaļas.

 

4.1. Pagastos, rajonos, pilsētās tiek izveidotas partijas teritoriālās organizācijas, ja tajās ir ne mazāk kā 3 partijas biedri.

4.2. Teritoriālās organizācijas ievēl no sava sastāva vadītāju un kasieri uz vienu gadu. Ja organizācijā ir vairāk nekā 10 biedri, tā ievēl (ne vairāk kā 10) teritoriālā centra (TC) locekļus uz 1 gadu.

4.3. Teritoriālās organizācijas vadītājs:

- organizē tās darbu;

- pārstāv organizāciju attiecībās ar masu informācijas līdzekļiem, vietējiem valsts varas un pārvaldes orgāniem;

- veic sapulces priekšsēdētāja pienākumu organizācijas un tās centra sēdēs.

4.4. Teritoriālās organizācijas centrs risina tās darbības operatīvos jautājumus. TC lēmumi tiek pieņemti ar sēdē klātesošo TC locekļu balsu vairākumu, kas nav mazāks par ½ TC sastāva kopējā balsu skaita.

 

5. Deputātu kandidāti.

 

5.1. Par Saeimas un vietējo pašvaldību deputātu kandidātiem parasti tiek izvirzīti partijas „Līdztiesība” biedri. Ja izvirzītais kandidāts nav partijas biedrs, par viņa kandidatūras izvirzīšanu tiek pieņemts speciāls RC lēmums (attiecībā uz Saeimas deputātu kandidātu) vai teritoriālās organizācijas lēmums (attiecībā uz pašvaldības deputātu kandidātu).

5.2. Saeimas un vietējo pašvaldību deputātu kandidātu atlase tiek veikta, vadoties no šādiem principiem:

Izvirzīt un apspriest kandidatūras ir tiesības jebkuram partijas biedram vai atbalstītājam;

Piedalīties izvirzīto kandidatūru novērtēšanā un atlasē ir tiesības visiem partijas biedriem;

Izvirzītie deputātu kandidāti paraksta personīgo paziņojumu par piekrišanu pildīt deputātu un partijas „Līdztiesība” attiecības un savstarpējo atbildību regulējošo normatīvo dokumentu noteikumus.

5.3. Saeimas deputātu kandidātu atlases un saraksta apstiprināšanas procedūru izstrādā partijas organizatoriskās darbības komiteja un apstiprina RC vēlams ne vēlāk kā 6 mēnešus līdz noteiktajam vēlēšanu datumam.

5.4. Vietējo pašvaldību deputātu kandidātu atlases un saraksta apstiprināšanas procedūru izstrādā partijas organizatoriskās darbības komiteja, apstiprina RC un vēlams ne vēlāk kā 4 mēnešus līdz noteiktajam vēlēšanu datumam nosūta teritoriālajām organizācijām.

 

6. Dalība, tiesības un pienākumi.

 

6.1. Partijas biedrus uzņem teritoriālā organizācija.

6.2. Uzņemšanas procedūra.

6.2.1. Pieteikumu kļūt par partijas „Līdztiesība” biedru pieņem no 18 gadu vecumu sasniegušiem LR pilsoņiem un nepilsoņiem.

6.2.2. Noteiktas formas pieteikumu kļūt par partijas „Līdztiesība” biedru jāiesniedz partijas organizatoriskās darbības komitejā. Iesniedzēja dati tiek iekļauti republikāniskajā partijas atbalstītāju sarakstā.

6.2.3. Tā teritoriālā organizācija, kuras teritorijā dzīvo iesniedzējs, izsniedz viņam partijas atbalstītāja apliecību. Tiek noteikts astoņu nedēļu termiņš, lai par iesniedzēja uzņemšanu attiecīgās teritoriālās organizācijas vadītājs vai tās centrs vai jebkurš partijas valdes loceklis varētu izteikt savus iebildumus, ja tādi ir.

6.2.4. Ja iebildumu nav, kā arī, uzņemot attiecīgu iesniedzēju, netiek pārkāpti Likuma „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 45. panta noteikumi, persona tiek atzīta par partijas „Līdztiesība” biedru, tās dati tiek iekļauti republikāniskajā partijas biedru sarakstā un tiek izsniegta partijas biedra apliecība.

6.2.5. Gadījumā, ja ir iebildumi pret uzņemšanu, tie tiek paziņoti iesniedzējam, kuram ir tiesības individuāli griezties partijas valdē, kuras lēmums ir galīgs. Gadījumā, ja, uzņemot attiecīgu iesniedzēju par partijas biedru, var tikt pārkāpti Likuma „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 45. panta noteikumi, partijas atbalstītāja apliecības derīguma termiņš tiek pagarināts līdz tam laikam, kad 45. panta noteikumi vairs netiek pārkāpti un kļūst iespējams iesniedzēju uzņemt par partijas biedru.

6.3. Ja partijas biedrs vai atbalstītājs maina dzīvesvietu uz jaunu dzīvesvietu, viņš paziņo par to partijas organizatoriskās darbības komitejai, kura noformē dokumentāciju uz jaunās dzīvesvietas teritoriālo organizāciju un informē to par šīm izmaiņām.

6.4. Partijas biedri ir vienlīdzīgi, apspriežot partijas darbības tekošos jautājumus; vērtējot centru un citu vadošo orgānu darbu; izvirzot, apspriežot un vēlot teritoriālās organizācijas vadošos orgānus, republikāniskās konferences delegātus; apspriežot un atlasot deputātu kandidātus.

6.5. Tikai partijas biedriem ir tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem teritoriālās organizācijas vadošajos orgānos, republikāniskās konferences delegātus, republikāniskajos vadošajos orgānos.

6.6. Partijas atbalstītājiem ir tiesības apmeklēt teritoriālo nodaļu sapulces, apspriest tajās partijas darbības tekošos jautājumus, vadošo orgānu darbu, deputātu kandidātu kandidatūras.

6.7. Biedru un atbalstītāju pienākums ir propagandēt partijas mērķus un uzdevumus, atbalstīt partiju materiāli.

6.8. Lēmumu par partijas biedra izslēgšanu pieņem partijas valde par šo Statūtu, Programmas pārkāpšanu vai darbībām, kas apkauno partijas biedra statusu.

6.9. Partijas biedriem un atbalstītājiem ir tiesības jebkurā laikā aiziet no partijas, paziņojot par to rakstiski partijas organizatoriskās darbības komitejai. Izstājoties no partijas, iemaksātā iestāšanās maksa un biedru nauda netiek atgriezta.

 

7. Naudas līdzekļi un īpašums

 

7.1. Partija „Līdztiesība” ir, bet teritoriālās organizācijas var būt juridiskas personas ar savu zīmogu un norēķinu rēķiniem bankās.

7.2. Partija „Līdztiesība” un tās teritoriālās organizācijas var iegādāties savā īpašumā kustamo un nekustamo īpašumu, kas nepieciešams partijas Programmas mērķu un uzdevumu realizēšanas nodrošināšanai, izmantojot naudas līdzekļus, kas saņemti kā brīvprātīgie ziedojumi.

7.3. Saskaņojot starp RC un TC, iespējama to īpašumu pārvietošana.

7.4. Visas darbības, kas saistītas ar kustamā un nekustamā īpašuma iegādi un likvidēšanu, naudas līdzekļu kustību tiek veiktas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

7.5. Partijas priekšsēdētājs, viņa vietnieki un teritoriālo organizāciju vadītāji rīkojas ar visiem partijas materiālajiem līdzekļiem.

7.6. Partijas „Līdztiesība” naudas līdzekļus veido: fizisko personu brīvprātīgie ziedojumi, kā arī ienākumi no uzņēmējdarbības, partijai un tās teritoriālajām organizācijām ar īpašuma tiesībām piederošā  kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas.

7.7. Teritoriālās organizācijas pašas rīkojas ar savu kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī naudas līdzekļiem, izņemot ne mazāk kā 50% no saņemtajiem naudas līdzekļiem, kuri ne retāk kā vienu reizi ceturksnī tiek nodoti RC kasierim partijas darbības finansēšanai.

7.8. Partijas „Līdztiesība” un tās teritoriālo organizāciju finansiālo darbību un īpašuma kustību kontrolē revīzijas komisija. Revīzijas komisija darbojas sabiedriskā kārtā.

7.9. Partijas un tās teritoriālo organizāciju darbība ir bezpeļņas. Līdzekļi tiek tērēti pasākumu organizēšanai, telpu nomai, pakalpojumu apmaksai, štata un ārštata darbinieku darba samaksai, materiālās palīdzības sniegšanai partijas biedriem u.c. saskaņā ar RC apstiprinātajām izdevumu tāmēm.

 

7.10. Biedru nauda, iestāšanās nauda, ziedojumi.

7.10. Brīvprātīgie ziedojumi tiek pārskaitīti uz partijas vai tās teritoriālo organizāciju bankas norēķinu rēķiniem.

 

8. Darbības pārtraukšana.

 

8.1. Partijas „Līdztiesība” teritoriālā organizācija un partija kopumā var pārtraukt savu darbību ar attiecīgu teritoriālās organizācijas sapulces vai republikāniskās konferences lēmumu, ja par to nobalso 2/3 delegātu, kā arī ar tiesas lēmumu.

8.2. Likvidējot teritoriālās organizācijas vai partiju kopumā, naudas līdzekļu atlikumi norēķinu rēķinos pēc visām izmaksām un savstarpējo norēķinu veikšanas ar citām organizācijām, kā arī kustamais un nekustamais īpašums tiek nodoti republikāniskajiem palīdzības fondiem (bezdarbniekiem, invalīdiem, bāreņiem).

Komentāri


Atlikuši simboli: