Galvenā lapa  -  Partija


01.08.2005   PCTVL Statūti (1998)

Politisko organizāciju apvienības

„Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”

 

STATŪTI

 

Apstiprināti dibināšanas sapulcē

1998. gada 29. jūnijā.

Reģistrēti Tieslietu ministrijā

1998. gada 3. augustā

ar reģistra numuru PO-072

 

I Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Politisko organizāciju apvienība „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” (tālāk tekstā - Apvienība) ir nodibināta, lai, pamatojoties uz politisko mērķu kopību, veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus un ar ievēlēto deputātu starpniecību īstenotu Apvienības politiskos mērķus.

1.2. Apvienības oficiālais nosaukums ir „Politisko organizāciju apvienība „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā””.

1.3. Apvienības dibinātāji ir Tautas saskaņas partija, Latvijas sociālistiskā partija un Politiskā organizācija Kustība „Par sociālo taisnīgumu un līdztiesību Latvijā”.

1.4. Apvienības darbības pamatmērķis ir pilsoņa politisko, sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību un brīvību nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem saskaņā ar starptautisko tiesību normām.

1.5. Apvienības adrese: Rīga, Dzirnavu iela 102a, LV-1050.

1.6. Apvienība ir juridiska persona, tai ir savs(i) konts(i) bankā(s) un savs zīmogs. Apvienībai ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības un uzņemies pienākumus, būt prasītāja un atbildētāja tiesā, šķīrējtiesā un valsts varas un pārvaldes iestādēs.

1.7.Apvienība atbild par savām saistībām ar visu savu īpašumu.

 

II Apvienības dibinātāji un dalībnieki

 

2.1. Apvienības dibinātāji ir juridiskas personas, kas iemaksājušas dibināšanas iemaksas un parakstījušas Apvienības statūtus.

2.2. Apvienības dalībnieki ir juridiskas personas, kas ir iemaksājušas Dibinātāju (dalībnieku) sapulces noteikto iestāšanās iemaksu un uzņemtas Apvienībā. Uzņemšanai Apvienībā nepieciešams politiskās organizācijas (partijas) rakstveida iesniegums ar atzīmi par statūtu un darbības pamatnostādņu atbalstu, kā arī viena dibinātāja vai dalībnieka rakstveida ieteikums.

2.3. Apvienības dibinātājiem un dalībniekiem ir tiesības izvirzīt savus kandidātus Apvienības līdzpriekšsēdētāja amatam, Koordinācijas padomes un Revīzijas komisijas locekļu amatiem.

2.4. Par darbību, kura neatbilst Apvienības statūtiem un pamatnostādnēm vai kompromitē Apvienību, tās dibinātāji un dalībnieki ar Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulces lēmumu var tikt izslēgti no Apvienības. Šo lēmumu pieņem ar pārējo dibinātāju (dalībnieku) vienbalsīgu lēmumu.

2.5. Apvienības dibinātājs (dalībnieks) var brīvprātīgi izstāties no Apvienības, rakstveidā par to paziņojot Koordinācijas padomei.

 

III Apvienības pārvaldes institūcijas

 

3.1. Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulce

3.1.1. Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulce ir augstākā apvienības lēmējinstitūcija. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas sapulces. Tikai sapulce ir tiesīga:

a)      apstiprināt un grozīt Apvienības statūtus;

b)      apstiprināt Apvienības līdzpriekšsēdētājus;

c)       apstiprināt Koordinācijas padomes locekļus;

d)      apstiprināt Revīzijas komisijas locekļus;

e)      apstiprināt Apvienības finansu darbības pārskatu un lemt par Apvienības ikgadējo finansiālo darbību;

f)        noteikt Apvienības dibinātāju un dalībnieku iemaksu apmēru;

g)      uzņemt Apvienībā jaunus dalībniekus vai izslēgt esošos dibinātājus un dalībniekus no Apvienības;

h)      apstiprināt Apvienības politikas pamatlīnijas;

i)        pieņemt lēmumus par Apvienības pašlikvidēšanos.

3.1.2. Kārtējā sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.

3.1.3. Ārkārtas sapulce tiek sasaukta, ja to pieprasa viens no līdzpriekšsēdētājiem, Koordinācijas padome vai Revīzijas komisija. Lai sasauktu ārkārtas sapulci, ierosinošā institūcija iesniedz Koordinācijas padomē rakstveida lūgumu sasaukt ārkārtas sapulci, norādot sasaukšanas iemeslu un izskatāmo jautājumu sarakstu. Ārkārtas sapulce tiek sasaukta desmit dienu laikā.

3.1.4. Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulcē piedalās Apvienības dibinātāju un dalībnieku pilnvarotie pārstāvji, kurus ievēl politiskās organizācijas – Apvienības dibinātāji un dalībnieki – savos statūtos noteiktajā kārtībā. Katru politisko organizāciju pārstāv vismaz trīs pilnvarotie pārstāvji.

3.1.5. Katrai politiskajai organizācijai – Apvienības dibinātājam un dalībniekam – sapulcē ir viena balss.

3.1.6. Sapulci vada viens no Apvienības līdzpriekšsēdētājiem.

3.1.7. Lai pieņemtu lēmumu, nepieciešams, lai sapulcē piedalītos visi Apvienības dibinātāji un dalībnieki.

3.1.8. Lēmumi tiek pieņemti pēc konsensus principa, izņemot statūtu 2.4. punktā paredzēto gadījumu.

3.2. Apvienības līdzpriekšsēdētāji

3.2.1. Apvienības līdzpriekšsēdētāji ir Apvienības vadītāji.

3.2.2. Katra politiskā organizācija, kas ir Apvienības dibinātājs vai dalībnieks, izvirza vienu kandidātu līdzpriekšsēdētāja amatam, kuru apstiprina Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulce.

3.2.3. Vienu no līdzpriekšsēdētājiem Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulce pilnvaro parakstīt Apvienības dokumentus.

3.3. Koordinācijas padome

3.3.1. Koordinācijas padome ir Apvienības izpildinstitūcija, kas izlemj Apvienības darbības un vadības politiskos, organizatoriskos un saimnieciskos jautājumus.

3.3.2. Katrs dibinātājs un dalībnieks izvirza divus kandidātus Koordinācijas padomei un tos apstiprina Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulce.

3.3.3. Koordinācijas padomē pēc amata ietilpst arī Apvienības līdzpriekšsēdētāji.

3.3.4. Koordinācijas padomes darbība notiek Koordinācijas padomes sēdēs. Kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Koordinācijas padomes sēdes vada viens no Apvienības līdzpriekšsēdētājiem pēc kārtas.

3.3.5. Ārkārtas Koordinācijas padomes sēdes sasauc viens no līdzpriekšsēdētājiem un izziņo ne mazāk kā piecas dienas pirms Koordinācijas padomes sēdes.

3.3.6. Koordinācijas padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz pa vienam Koordinācijas padomes loceklim no katra Apvienības dibinātāja un dalībnieka.

3.3.7. Koordinācijas padome:

a)      sasauc Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulces;

b)      organizē Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulču lēmumu projektu sagatavošanu;

c)       apstiprina deputātu kandidātus Saeimas un pašvaldību vēlēšanām;

d)      apstiprina vēlēšanu koordinācijas centra vadītāju;

e)      sagatavo Apvienības finansiālās un saimnieciskās darbības projektu;

f)        atbild par Apvienības finansu stāvokli;

g)      izlemj citus Apvienības vadības politiskos, organizatoriskos un saimnieciskos jautājumus, kas nav Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulces kompetencē.

3.3.8. Katrai politiskajai organizācijai – Apvienības dibinātājam un dalībniekam – Koordinācijas padomē ir viena balss un lēmumi tiek pieņemti pēc konsensus principa.

 

IV Apvienības finansiālās un saimnieciskās darbības revīzija

 

4.1. Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulce apstiprina par Revīzijas komisijas locekļiem pa vienam pārstāvim no katra Apvienības dibinātāja un dalībnieka. Par Revīzijas komisijas locekļiem nevar būt Apvienības līdzpriekšsēdētāji un Koordinācijas padomes locekļi.

4.2. Revīzijas komisija pārbauda Apvienības finansu stāvokli.

4.3. Revīzijas komisija veic Apvienības finansiālās un saimnieciskās darbības revīziju ne retāk kā reizi gadā un ziņu Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulcei par revīziju un pārbaužu rezultātiem.

 

V Apvienības mantas un finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

 

5.1. Apvienības naudas līdzekļus saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu veido:

a)      politisko organizāciju - Apvienības dibinātāju un dalībnieku – iemaksas;

b)      fizisko un juridisko personu naudas un citu finansu līdzekļu un mantas dāvinājumi (ziedojumi);

c)       ienākumi, ko dod Apvienības uzņēmējdarbība un cita saimnieciskā darbība;

d)      citi finansējuma avoti, izņemot tos, kuriem ar likumu aizliegts finansēt politisko organizāciju apvienības.

5.2. Apvienības naudas līdzekļu sadales un izlietojuma kārtību nosaka Koordinācijas padome.

5.3. Katru gadu likumā noteiktajā termiņā Apvienība iesniedz Tieslietu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam Apvienības līdzpriekšsēdētāja parakstītu finansiālās darbības deklarāciju saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu.

 

VI Apvienības pašlikvidēšanās kārtība

 

6.1. Apvienības darbība izbeidzas, ja Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulce pieņem lēmumu par pašlikvidēšanos. Šis lēmums trīs dienu laikā jāpaziņo Tieslietu ministrijai.

6.2. Apvienības pašlikvidēšanās gadījumā Apvienības dibinātāju (dalībnieku) sapulce ievēlē likvidācijas komisiju, kas lemj par Apvienības līdzekļu un mantas sadali un citiem ar likvidāciju saistītiem jautājumiem. Apvienības likvidāciju var uzdot veikt Koordinācijas padomei.

6.3. Apvienības darbību var apturēt vai izbeigt saskaņā ar likumu „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”.

Komentāri


Atlikuši simboli: