Galvenā lapa - Arhīvs - 2014


19.08.2014   LKS statūti (2014)

Partijas „Latvijas Krievu savienība”

 

STATŪTI

 

 

Apstiprināti PCTVL apvienošanās Kongresā

2007. gada 19. maijā

ar grozījumiem, apstiprinātiem

2007. gada 2. decembra Kongresā

un 2008. gada 29. marta Kongresā

un 2014. gada 18. janvāra Kongresā  

 

1. Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Partija „Latvijas Krievu savienība” ir politiskā organizācija, kura darbojas brīvprātības un atklātības garā un apvieno Latvijas iedzīvotājus, lai sasniegtu kopīgus programmā nospraustos mērķus. Partija tiek izveidota reorganizācijas kārtībā, apvienojoties politiskajām organizācijām (partijām) „Līdztiesība” un „Brīva izvēle tautu Eiropā” un politisko organizāciju (partiju) apvienībai „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”, un ir minēto politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienības tiesību un saistību pārņēmēja.

 

1.2. Partijas pilns nosaukums ir „Latvijas Krievu savienība”, saīsināts nosaukums – LKS (turpmāk tekstā – partija).

 

1.3. Partijas simboliku apstiprina partijas Valde.

 

 

1.1 Partijas darbības uzdevumi, mērķi un metodes

 

1.1.1 Partijas darbības uzdevumi ir atjaunot līdztiesību un sociālo taisnīgumu visās dzīves jomās.

 

1.2.1 Partijas mērķis ir veidot demokrātisku un multikulturālu Latvijas Republiku.

 

1.3.1 Partija darbojas, pielietodama visas likumīgās metodes, tai skaitā: piedalās visu līmeņu velēšanās, strādā likumdošanas un izpildvaras institūcijās, organizē tiešas darbības akcijas, sniedz iedzīvotajiem tiesisku palīdzību, vēršas Latvijas un starptautiskajās instancēs.

 

 

 

2. Partijas biedri, partijas biedru kandidāti, partijas atbalstītāji un asociētie partijas biedri

 

2.1. Partijas biedri, partijas biedru kandidāti un partijas atbalstītāji

 

2.1.1. Par partijas biedriem var kļūt 18 gadu vecumu sasniegušie Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī Latvijas teritorijā dzīvojošie Eiropas Savienības pilsoņi, kuri atzīst partijas Statūtus un Programmu un nav citu politisko partiju biedri. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, LR pilsoņu skaits partijas biedru vidū sastāda ne mazāk par pusi no partijas biedru skaita.

 

2.1.2. Par partijas biedra kandidātu var kļūt jebkura persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu. Kandidāta stāžs, kura termiņš ir noteikts 12 nedēļas, var tikt pagarināts ar mērķi ievērot Statūtu 2.1.1. punkta noteikumus. Partijas Valde (turpmāk tekstā – Valde) var saīsināt kandidāta stāžu, ņemot vērā kandidāta iepriekšējo aktīvo darbību, kuru viņš veica būdams partijas atbalstītājs.

 

2.1.3. Par partijas atbalstītāju var kļūt jebkura persona, kura ir gatava sekmēt partijas programmas mērķu īstenošanu.

 

2.1.4. Partijas biedriem triju mēnešu laikā tiek izsniegta apliecība, kuras paraugu apstiprina Valde.

 

2.2. Uzņemšana partijā.

 

2.2.1. Uzņemšanu partijas biedra kandidātos iniciē Teritoriālā organizācija vai Valde, pēc tam, kad saņemts personas rakstveida pieteikums, iesniegta Valdes apstiprinātā parauga anketa un divu partijas biedru rakstveida rekomendācijas. 

 

 2.2.2. Jautājumu par uzņemšanu partijas biedra kandidātos izlemj nākamajā kopsapulcē, kas seko pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Teritoriālajā organizācijā. Septiņu dienu laikā dati par uzņemšanu tiek nodoti partijas Valdei.

 

2.2.3. Teritoriālās organizācijas atteikumu uzņemt partijas biedra kandidātos vai pieteikuma izskatīšanas termiņa novilcināšanu var rakstiski pārsūdzēt Valdē, kuras tuvākajā sēdē pieņemtais lēmums ir galīgs. 

 

2.2.4. Kandidāta termiņa laikā nākamais partijas biedrs piedalās pārrunās, kuru mērķis pārbaudīt kā viņš zina partijas Statūtus un Programmu. Pēc kandidāta termiņa beigām Teritoriālās organizācijas sapulcē notiek atklāta balsošana par partijas biedra kandidāta uzņemšanu partijā. Ja sapulce neapstiprina kandidātu par partijas biedru, tad viņš var palikt par partijas atbalstītāju vai arī viņa partijas biedra kandidāta stāžs var tikt pagarināts uz termiņu, kas nepārsniedz trīs mēnešus.

 

2.2.5. Savā pirmajā sēdē, pēc tam, kad ir saņemts Teritoriālās organizācijas lēmums par uzņemšanu partijas biedros, Valde apstiprina šo lēmumu, reģistrējot datus par partijas biedru partijas biedru Reģistrā, vai arī motivēti atcel šo lēmumu

 

2.2.6. Valdes atteikumu uzņemt partijas biedros var rakstiski pārsūdzēt partijas Kongresā.

 

2.3. Partijas biedra pienākumi:

 

2.3.1. Atzīt un ievērot partijas Statūtus un Programmu.

2.3.2. Piedalīties Teritoriālās organizācijas darbībā, apmeklēt sapulces.

2.3.3. Pildīt Teritoriālās organizācijas sapulces, Valdes, Valdes līdzpriekšsēdētāju un partijas Kongresa uzdevumus. Partijas biedram ir tiesības atteikties pildīt uzdevumu tikai svarīgu iemeslu dēļ.

2.3.4. Gadījumā, ja mainās dati, kas tiek iekļauti partijas biedru Reģistrā, septiņu dienu laikā rakstiski informēt par to Teritoriālo organizāciju un Valdi.

2.3.5. Propagandēt un izskaidrot partijas programmas mērķus, uzdevumus un pašreizējo politiku.

2.3.6. Piedalīties vēlēšanu kampaņās.

2.3.7. Maksāt biedru naudu, pārskaitot to uz partijas norēķinu kontu bankā, Valdes noteiktajos apmēros un termiņos.

2.3.8. Sniegt atbalstu citiem partijas biedriem.

2.3.9. Atturēties no publiskiem izteikumiem, kas varētu kaitēt partijas interesēm. Iekšējā partijas polemikā nepieļaut partijas biedru cieņas aizskaršanu un pazemošanu.

2.3.10. Piedalīties partijas amatpersonu un pārvaldes institūciju vēlēšanās.

2.3.11. Piedalīties deputātu kandidātu atlases procedūrā.

 

2.4. Partijas biedra tiesības:

 

2.4.1. Vēlēt un tikt ievēlētam par partijas Kongresu un konferenču dalībnieku, partijas pārvaldes institūcijās un partijas amatos.

2.4.2. Paust savu viedokli jautājumos, kas attiecas uz partijas darbību.

2.4.3. Piedalīties jebkuras darba grupas darbībā, ja dalību šajā grupā neierobežo speciāls Valdes lēmums.

2.4.4. Ar padomdevēja tiesībām piedalīties partijas Kongresos un konferencēs.

2.4.5. Būt klāt Valdes un citu partijas struktūrvienību sēdēs, ja notiek viņa personālās lietas vai viņa iniciēto jautājumu izskatīšana.

2.4.6. Saņemt informāciju par partijas institūciju, amatpersonu un deputātu darbību.

2.4.7. Pretendēt uz iekļaušanu partijas sarakstos visu līmeņu velēšanās.

2.4.8. Izstāties no partijas vai uz laiku apturēt savu dalību partijā, rakstiski informējot par to Valdi. Pēc tam, kad ir beidzies termiņš, uz kuru ir apturēta dalība partijā, tā tiek atjaunota, iesniedzot rakstveida pieteikumu.

 

2.5. Kandidāta tiesības un pienākumi:

 

Uz partijas biedru kandidātiem tiek attiecinātas visas partijas biedru tiesības un pienākumi, kurus nosaka Statūtu 2.3., 2.4.punkti, izņemot 2.3.7., 2.3.10., 2.3.11., 2.4.1., 2.4.7. punktus.

 

2.6. Partijas atbalstītāju tiesības:

 

2.6.1. Saņemt informāciju par partijas darbu.

2.6.2.Piedalīties partijas Teritoriālās organizācijas darbībā, pasākumos un akcijās, ar padomdevēja tiesībām piedalīties deputātu kandidātu kandidatūru apspriedē.

2.6.3. Paust savu viedokli par partijas biedru un partijas deputātu darbību.

2.6.4. Izvirzīt priekšlikumus par partijas uzdevumu īstenošanu.

2.6.5. Ar darba grupas piekrišanu, piedalīties darba grupu darbā.

 

2.7. Asociētie partijas biedri

 

2.7.1. Par asociēto partijas biedru var kļūt, pilnībā vai daļēji partijas Programmu atbalstošas, sabiedriskās organizācijas vai citas juridiskās personas pārstāvis.

2.7.2. Iespējami divi asociētās piederības veidi:

- partijas asociētā biedra piedalīšanās atklātajās Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām;

- asociēto partijas biedru dalība partijas Teritoriālo organizāciju darbā ar partijas atbalstītāju tiesībām;

- pieļaujama asociētās piederības veidu apvienošana.

 

2.7.3. Asociētā piederība partijai tiek noformēta ar divpusēju līgumu, kuru no partijas puses noslēdz Valde, bet no sabiedriskās organizācijas vai citas juridiskās personas puses – tās pārvaldes institūcija.

 

2.8. Sankcijas attiecībā pret partijas biedriem un kandidātiem

 

2.8.1. Ja partijas biedrs nepilda Statūtu 2.3. p. noteiktos pienākumus vai veic partiju diskreditējošas darbības, Teritoriālā organizācija var izteikt viņam aizrādījumu, pārcelt viņu partijas biedra kandidāta statusā uz termiņu, kas nepārsniedz gadu, paziņojot par to Valdei. Teritoriālās organizācijas lēmumu partijas biedrs pusgada laikā var rakstiski pārsūdzēt Valdē, kuras lēmums ir galīgs.

 

2.8.2. Ja Valde konstatē pārkāpumus, kas minēti Statūtu 2.8.1. p. , kā arī noteikumu pārkāpumus, kas minēti Statūtu 2.1.1.p., tā ir tiesīga ar 2/3 klātesošo biedru balsu vairākumu pārcelt partijas biedru partijas biedra kandidāta statusā uz termiņu ne ilgāku par gadu, izteikt viņam rājienu vai arī izslēgt no partijas. Valdes lēmumu pusgada laikā var rakstiski pārsūdzēt partijas Kongresā.

 

2.8.3. Ja tiek konstatēti sistemātiski Statūtu 2.3.2.p. pārkāpumi, Valde, pēc atbilstoša Teritoriālās organizācijas iesnieguma saņemšanas vai pēc pašas iniciatīvas un vadoties no rezultātiem, kas panākti mēģinot sazināties ar partijas biedru, pieņem lēmumu par viņa izstāšanos no partijas svītrojot viņa datus no partijas biedru Reģistra. Valdes lēmumu pusgada laikā var rakstiski pārsūdzēt partijas Kongresā.

 

3. Partijas Teritoriālās organizācijas

 

3.1. Partijas biedri var apvienoties Teritoriālajās organizācijās pēc savas dzīvesvietas vai darbavietas. Lēmumu par partijas Teritoriālās organizācijas izveidošanu, pēc tam, kad ir saņemts iesniegums no trijiem vai vairāk partijas biedriem, pieņem Valde.

Teritoriālās organizācijas darbojas saskaņā ar šiem Statūtiem un Valdes apstiprinātajiem nolikumiem. Nepieciešamības gadījumā, ar Valdes lēmumu var tikt izveidotas vairākas vienas Teritoriālās organizācijas nodaļas. Teritoriālajām organizācijām nav juridiskās personas statusa.

 

3.2. Teritoriālā organizācija:

 

3.2.1. Izstrādā un īsteno darba virzienus un plānus, balstoties uz partijas Programmu un ņemot vērā vietējās īpatnības. 

3.2.2. Nodrošina partijas vadības institūciju lēmumu īstenošanu.

3.2.3. Statūtos noteikto pilnvaru ietvaros:

- nodarbojas ar partijas biedru un biedru kandidātu uzņemšanas un darba uzskaites jautājumiem;

- piemēro organizācijas biedriem soda sankcijas;

- kontrolē biedru naudas vākšanu.

3.2.4. Iesniedz apspriešanai priekšlikumus partijas vadības institūcijās.

3.2.5. Informē sabiedrību par partijas darbību.

3.2.6. Savā teritorijā organizē vēlēšanu kampaņas.

3.2.7. Saskaņā ar Valdes apstiprinātajām kvotām, ievēl partijas Kongresu un konferenču delegātus.

3.2.8. Izvirza:

-  kandidātus Valdes līdzpriekšsēdētāju amatiem;

- deputātu kandidātus attiecīgajā vēlēšanu apgabalā.

 

3.3.  Teritoriālās organizācijas vadības institūcija ir kopsapulce.

3.3.1. Kopsapulce pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros ar balsu vairākumu, ja sapulcē piedalās ne mazāk kā puse organizācijas biedru. Kopsapulces lēmumi tiek protokolēti un protokolu divu nedēļu laikā nosūta Valdei. Kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi ceturksnī.

 

3.3.2. Teritoriālā organizācija ievēl vadītāju uz vienu gadu, kā arī tā var ievēlēt organizācijas biroju. Vadītāju var atstādināt no amata pirms termiņa ar Valdes lēmumu vai arī ar organizācijas partijas biedru balsu vairākumu. Organizācijas vadītāja atstādināšanas procedūras iniciatoriem nedēļu pirms sapulces sasaukšanas ir pienākums par to informēt Valdi, pamatojot vadītāja atstādināšanas iemeslus. Šajā gadījumā sapulce ir pilntiesīga tikai klātesot Valdes pārstāvim.

 

3.3.3. Organizācijas vadītājs:

- sasauc un vada sapulces;

- organizē ikdienas darbu Teritoriālajā organizācijā;

- pārstāv organizāciju Valdē un atbilstošā līmeņa varas struktūrās;

 

3.3.4. Tiesības sasaukt sapulci ir arī partijas Valdei vai Teritoriālās organizācijas biedriem, ja to ierosina ne mazāk kā 1/3 no šīs organizācijas biedriem.

 

3.4. Valdes un Teritoriālo organizāciju savstarpējās attiecības:

 

3.4.1. Valde izstrādā tipveida nolikumu par Teritoriālās organizācijas darbu.

3.4.2. Valde savas kompetences ietvaros dod rīkojumus, kurus teritoriālai organizācijai obligāti jāpilda.

3.4.3. Nepieciešamības gadījumā Valde sasauc Teritoriālās organizācijas ārkārtas sapulci un var nozīmēt par tās vadītāju kādu no Valdes locekļiem.

3.4.4. Valde atceļ Teritoriālās organizācijas lēmumus, kas neietilpst tās kompetencē vai kaitē partijas interesēm.

3.4.5. Valde atstādina no amata Teritoriālās organizācijas vadītāju gadījumā, ja viņš nepilda savus pienākumus, kas paredzēti Statūtu 2.3.,3.3.p.p., vai arī par citām viņu diskreditējošām darbībām. 

3.4.6. Valde pieņem lēmumu par Teritoriālās organizācijas likvidēšanu un pieņem lēmumu par tās biedru pārcelšanu uz citu Teritoriālo organizāciju gadījumos, ja:

- organizācijas biedru skaits sarūk mazāk par 3 cilvēkiem;

- sistemātiski tiek pārkāpti Statūti; 

-tiek nodarīts nopietns kaitējums partijai.

3.4.7. Saskaņā ar Statūtu 3.4.4.-3.4.6. p.p., Valdes lēmumi tiek pieņemti ar 2/3 klātesošo biedru balsu vairākumu. Lēmumus var pārsūdzēt Domē. Lēmumu pārsūdzēšanas fakts neaptur šo lēmumu darbību.

 

4. Partijas Kongress

 

4.1. Partijas Kongress (pārstāvju sapulce) ir augstākā partijas lēmējinstitūcija, kas ir tiesīga pieņemt jebkurus lēmumus, kas nav pretrunā ar likumu, tai skaitā arī tādus, kas ir Valdes un citu partijas institūciju kompetencē.

 

4.2. Tikai Kongresa kompetencē ietilpst:

- pieņemt grozījumus Statūtos un partijas Programmā;

 - pieņemt lēmumus par partijas darbības pārtraukšanu; partijas reorganizāciju un iestāšanos politiskās apvienībās;

- ievēlēt partijas Valdes līdzpriekšsēdētājus un locekļus, kā arī Revīzijas komisijas locekļus;

- izskatīt Valdes atskaiti par darba periodu starp Kongresiem;

- izskatīt Revīzijas komisijas atskaiti;

- izskatīt sūdzības par Valdes lēmumiem. Gadījumā, ja sūdzība tiek atzīta par pamatotu, uzdod Kongresā izveidotajai darba grupai sagatavot attiecīgu Kongresa lēmuma projektu.

 

4.3. Kongress tiek sasaukts ne retāk kā reizi gadā. Kongresa rīkošanas vietu, laiku un pārstāvības normas, kā arī darba kārtības projektu nosaka Valde un paziņo par to ne vēlāk, kā mēnesi pirms Kongresa sasaukšanas. 

Ārkārtas Kongress tiek sasaukts pēc Valdes lēmuma, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/3 Valdes locekļu vai 1/10 daļa partijas biedru.

 

4.4. Kongresā ar lemšanas balsstiesībām piedalās:

- Teritoriālo organizāciju delegāti saskaņā ar Valdes noteiktajām pārstāvības kvotām, kas noteiktas tā, lai Kongresā piedalītos visu Teritoriālo organizāciju pārstāvji un ņemot vērā Teritoriālo organizāciju biedru skaitu;

- Kongresa delegāti pēc ieņemamā amata: visu līmeņu partijas deputāti, Valdes un Revīzijas komisijas locekļi.

 

4.5. Kongress ir pilntiesīgs pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk nekā puse delegātu. Lēmumi, kas nav saistīti ar amatpersonu ievēlēšanu, tiek pieņemti atklāti balsojot, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem delegātiem, izņemot jautājumus, kas saistīti ar grozījumiem vai papildinājumiem Statūtos un partijas Programmā, vai jautājumā par partijas likvidēšanu – šajos gadījumos lēmumus pieņem ar 2/3 Kongresā klātesošo delegātu balsu vairākumu. Ja to pieprasa vismaz 1/3 no Kongresā klātesošajiem delegātiem, tiek rīkota aizklāta balsošana.

 

4.6. Amatpersonas, kuras ievēl Kongresā, ir sekojošas:

- trīs Valdes līdzpriekšsēdētāji;  

- 24 Valdes locekļi;

- 5 Revīzijas komisijas locekļi.

 

Visu amatpersonu pilnvaru termiņš – viens gads.

Revīzijas komisijas locekļi nevar būt Valdes locekļi.

 

Nolikumus par amatpersonu vēlēšanām izstrādā Valde, ņemot vērā sekojošus ierobežojumus:

 

4.6.1. Kandidātus Valdes līdzpriekšsēdētāju amatiem izvirza Teritoriālās organizācijas vai ne mazāk kā desmit Kongresa delegāti.

Valdes un Revīzijas komisijas locekļu kandidātus var izvirzīt jebkurš Kongresa delegāts.

4.6.2. Revīzijas komisijas locekļi tiek ievēlēti atklāti balsojot, ja 1/3 Kongresa delegātu nepieprasa citu balsošanas veidu.

Pārējās kandidatūras tiek ievēlētas aizklāti balsojot sekojošos gadījumos:

- ja ir alternatīvas kandidatūras;

- ja to pieprasa vismaz viens Kongresa delegāts.

4.6.3. Balsošana notiek vairākos etapos:

1) par Valdes līdzpriekšsēdētāju amatu kandidātiem;

2) par 24 Valdes amatu kandidātiem.

4.6.4. Par ievēlētiem tiek uzskatīti kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu salīdzinājumā ar citiem kandidātiem, kas balotējās tam pašam amatam. Vēlēšanu rezultāti tiek apstiprināti Kongresa delegātiem balsojot.

Nepieciešamības gadījumā tiek rīkotas papildus vēlēšanas, tajā skaitā arī ar atkārtotu kandidātu izvirzīšanu, kā arī vēlēšanas, kas apvienotas ar nākamajiem balsošanas etapiem.

 

5. Reģionālās konferences.

 

5.1. Laika posmā starp Kongresiem, ar mērķi iesaistīt partijas biedrus aktuālu jautājumu apspriešanā, tiek rīkotas reģionālās konferences.

5.2. Konferences rīkošanas vietu, laiku, pārstāvības kvotas, kā arī konferences darba kārtības projektu nosaka Valde, saskaņodama to ar šī reģiona Teritoriālajām organizācijām. Par Konferenci Teritoriālo organizāciju biedrus informē ne vēlāk, kā divas nedēļas pirms sasaukšanas.

5.3. Nepieciešamības gadījumā Konferences tiek sasauktas ar Valdes lēmumu, ja to pieprasa, ne mazāk kā 1/3 Valdes locekļu, 1/3 Teritoriālo organizāciju partijas biedru no viena vēlēšanu apgabala vai 1/10 daļa partijas biedru, kas ietilpst attiecīgā vēlēšanu apgabala Teritoriālajās organizācijās. Gadījumā, ja konferences sasaukšanu iniciē Teritoriālās organizācijas, tās informējot par to Valdi, nosaka konferences rīkošana laiku, pārstāvības kvotas, kā arī darba kārtības projektu.

 

6. Partijas Valde un tās struktūrvienības

 

6.1. Valde ir partijas izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv partiju laika posmā starp Kongresiem.

 

6.1.1. Valdes sastāvā ietilpst trīs līdzpriekšsēdētāji un 24 Valdes locekļi.

Valdes līdzpriekšsēdētāji pārstāv partiju katrs atsevišķi. Pārējie 24 Valdes locekļi pārstāv partiju katrs kopā ar 23 citiem Valdes locekļiem.

 

6.1.2. Valdes sēdēs, izņemot slēgtās sēdes, ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Revīzijas komisijas locekļi, kā arī asociētie Valdes locekļi:

а) Eiropas Parlamenta un Saeimas deputāti;

b) Teritoriālo organizāciju vadītāji;

c) asociēto organizāciju pārstāvji;

d) partijas biedri, ja tiek lemti jautājumu, kurus tie iniciējuši, vai arī jautājumi, kas ar viņiem ir tieši saistīti

e) izpildsekretārs.

Ar Valdes atļauju Valdes sēdēs var piedalīties arī citi partijas biedri.

 

6.1.3. Parasti Valde tiek sasaukta reizi mēnesī. Valdes ārkārtas sēdes tiek sasauktas triju dienu laikā, ja to pieprasa viens no līdzpriekšsēdētājiem, ne mazāk kā ¼ Valdes locekļu vai ¼ Teritoriālo organizāciju.

Ja tiek sasaukta kārtējā Valdes sēde, darba kārtība un informatīvie materiāli tiek nosūtīti Valdes locekļiem, tajā skaitā asociētajiem Valdes locekļiem. Valdes sēdes darba kārtība tiek izvietota Internetā, lai ar to varētu iepazīties arī pārējie partijas biedri.

Valdes sēdes tiek protokolētas. Balsošanas rezultāti par Valdes pieņemtajiem lēmumiem tiek fiksēti sēdes protokolā, fiksējot katra Valdes locekļa balsojumu. Teritoriālās organizācijas tiek informētas par Valdes lēmumiem nedēļas laikā pēc Valdes sēdes. Jebkurš partijas biedrs ir tiesīgs iepazīties ar sēdes protokoliem.

Valdes lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, ja Valdes sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem, un ja Statūtos nav noteikts citādi.

Personas ar padomdevēja tiesībām, kuras piedalās Valdes sēdē Statūtos noteiktā kārtībā, bauda visas Valdes locekļa tiesības (jautājumu iniciēšana un apspriešana, informācijas saņemšana u.c.), izņemot balsošanas tiesības.

 

6.1.4. Valdes kompetencē ietilpst:

6.1.4.1. Lemt jautājumus, kas saistīti ar personālu:

- ievēlēt Biroja locekļus;

- iecelt izpildsekretāru un apstiprināt Sekretariāta sastāvu;

- apstiprināt deputātu kandidātu sarakstu.

6.1.4.2. Lemt par sabiedriski politiskiem jautājumiem:

- organizēt Kongresu lēmumu izpildi un partijas Programmas īstenošanu;

- izveidot darba grupas un pārtraukt grupu darbību, noklausīties atskaites par šo grupu darba rezultātiem un izvirzīt darba grupu vadītājus;

- partijas vārdā paust publiskus paziņojumus;

- sagatavot partijas Kongresus un konferences;

- apstiprināt priekšvēlēšanu sarakstus;

- apstiprināt priekšvēlēšanu programmas partijas Programmas ietvaros.

6.1.4.3. Lemt partijas organizatoriskos jautājumus:

- izdarīt nepieciešamos grozījumus partiju Reģistrā un partijas biedru Reģistrā;

- apstiprināt partijas budžetu, pašreizējo izdevumu, kas pārsniedz 200 latus, atskaites, kā arī partijas darbinieku sarakstus un viņu darba algas;

- kontrolēt biedru naudas un ziedojumu vākšanu;

- lemt jautājumus par piederību partijai, saskaņā ar Statūtu 2.p.;

- koordinēt Teritoriālo organizāciju darbību, saskaņā ar Statūtu 3.p.;

- uzņemt un atsaukt asociētos biedrus.

6.1.4.4. Lemt citus jautājumus, kas neietilpst ekskluzīvā Kongresa kompetencē.

 

6.2. Partijas Birojs

 

Partijas Biroja sastāvā ietilpst Valdes līdzpriekšsēdētāji un vēl četri Valdes locekļi, kurus aizklāti balsojot ievēl pirmajā Valdes sēdē.

 

Parasti Birojs sanāk vienu reizi nedēļā un pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, ja ir kvorums ne mazāk par ½ no Biroja sastāva.

 

Birojs sagatavo materiālus Valdes sēdēm un tam ir tiesības pieņemt publiskus paziņojumus partijas vārdā.

 

6.3. Partijas Sekretariāts

 

Partijas Sekretariāts sagatavo materiālus, kas nepieciešami Valdes sēdēm organizatoriskos jautājumos (6.1.4.3.p.). Sekretariāta darbību vada izpildsekretārs.

 

6.4. Valdes līdzpriekšsēdētāji

Valdes līdzpriekšsēdētājs:

- sasauc un rotācijas kārtībā vada Valdes un Biroja sēdes; 

- pārstāv partiju un pauž partijas viedokli masu informācijas līdzekļos;

- paraksta partijas dokumentus un lēmumus;

- dod partijas biedriem uzdevumus un piešķir pilnvaras, šo uzdevumu pildīšanai.

 

 

 

 

7. Revīzijas komisija

 

7.1. Revīzijas komisijas locekļus 5 cilvēku sastāvā ievēl uz vienu gadu partijas Kongress, saskaņā ar Statūtu 4.6.p.. Komisijas loceklis vienlaicīgi nevar būt arī Valdes loceklis.

 

7.2. Revīzijas komisija:

- kontrolē partijas un partijas Valdes saimniecisko un finansiālo darbību;

- ne retāk kā reizi gadā veic atbilstošas pārbaudes;

- rekomendē Valdei zvērināta revidenta kandidatūru; 

- sniedz atskaiti partijas Kongresam.

 

7.3. Revīzijas komisija savā pirmajā sēdē ievēl priekšsēdētāju uz vienu gadu. Komisija sanāk uz sēdēm ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos un pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē ir klāt ne mazāk kā trīs komisijas locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

 

7.4. Revīzijas komisijas locekļi ar padomdevēja tiesībām piedalās partijas Valdes sēdēs, saskaņā ar Statūtu 6.1.2.p..

 

7.5. Revīzijas komisija ir tiesīga pieprasīt no Valdes un citām partijas institūcijām visus dokumentus, kas saistīti ar partijas saimniecisko un finansiālo darbību.

 

8. Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu izvirzīšanas un apstiprināšanas kārtība.

 

8.1. Kandidātu izvirzīšanas procedūru un termiņus, kā arī kandidātu sarakstus visu līmeņu velēšanām apstiprina Valde, ievērodama šo Statūtu noteiktos ierobežojumus.

 

8.2. Partijas deputāta kandidāts parasti ir partijas biedrs. Lēmumu par kandidāta, kas nav partijas biedrs, iekļaušanu sarakstā pieņem Valde, individuāli par katru kandidātu. Valdes lēmums ir spēkā, ja tas ir pieņemts ar 2/3 klātesošo balsu vairākumu.

 

8.3. Kandidātu atlases kritērijus izstrādā Valde, sekojot šādiem principiem:

- kandidāta politiskā kompetence un profesionālā pieredze;

 - kandidāta prasme aizstāvēt savu viedokli;

- kandidāta personīgais ieguldījums partijas darbā;

- kandidāta popularitāte sabiedrībā un partijā;

- kandidāta partijas stāža ilgums;

- latviešu valodas prasme ( Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem – angļu un citu Eiropas Savienības oficiālo valodu prasme);

 

8.4. Tiesības izvirzīt kandidātus un apspriest kandidātu personālijas ir partijas biedriem, biedru kandidātiem un partijas atbalstītajiem. Šīs tiesības tiek īstenotas Teritoriālo organizāciju sapulcēs, kā arī Valdes sēdēs.

 

8.5. Kandidātus pašvaldību vēlēšanām izvirza attiecīga Teritoriālā organizācija. Valdei ir tiesības piedāvāt Teritoriālai organizācijai savas kandidatūras. Par sarakstu tiek rīkota atklāta reitinga balsošana, kurā piedalās attiecīgās organizācijas partijas biedri.

 

Valdei ir tiesības izdarīt grozījumus kandidātu sarakstos, kurus iesniedza Teritoriālās organizācijas (izsvītrot kandidātus, pievienot kandidātus, grozīt kandidātu secību sarakstos), pieņemot lēmumus ar 2/3 klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Attiecīgie motivētie Valdes lēmumi 7 dienu laikā tiek nodoti Teritoriālai organizācijai.

 

8.6. Kandidātus Saeimas vēlēšanām katrā no vēlēšanu apgabaliem izvirza šā vēlēšanu apgabala Teritoriālā organizācija, saskaņā ar Statūtu 9.5.p. pirmo daļu. Valde var noteikt kvotas Teritoriālās organizācijas izvirzīto kandidātu skaitam.

 

Valde sastāda kandidātu kopsavilkuma sarakstus katrā no vēlēšanu apgabaliem, nepieciešamības gadījumā pievienojot kandidātus. Saskaņā ar Valdes lēmumu var tikt sasaukta reģionālā konference, lai apspriestu kandidātu kopsavilkuma sarakstu. Valde var arī nosūtīt kandidātu kopsavilkuma sarakstu Teritoriālai organizācijai, lai tā atkārtoti sarīkotu reitinga balsošanu.

 

Galīga visu sarakstu par katru vēlēšanas apgabalu apstiprināšana notiek saskaņā ar Statūtu 9.5. p. otro daļu.

 

8.7. Kandidātus Eiropas Parlamenta vēlēšanām izvirza Teritoriālās organizācijas, nododot to sarakstus Valdei. Valde sastāda kandidātu kopsavilkuma sarakstu, pievienojot vai izsvītrojot kandidātus. Par kandidātu kopsavilkuma sarakstu tiek rīkota atklāta reitinga balsošana, kurā piedalās Valdes locekļi.

 

9. Partijas saimnieciskā un finansiālā darbība

 

9.1. Lai īstenotu Statūtos nospraustos mērķus un uzdevumus, partija, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, iegādājas kustamo un nekustamo īpašumu un veido finanšu resursus.

 

9.2. Partijas finanšu resursus sastāda:

- biedru nauda;

- ziedojumi;

- ienākumi no pašas partijas saimnieciskās darbības;

- citi finansiālie avoti, kas ir saskaņā ar likumu.

 

9.3. Lēmumus par partijas īpašuma izmantošanu un partijas finansiālo līdzekļu izlietošanu, kā arī par biedru naudas apmēriem un maksāšanas kārtību pieņem Valde, saskaņā ar Statūtos paredzēto kārtību.

 

9.4. Teritoriālo organizāciju pasākumu finansēšanas jautājumus parasti lemj, ņemot vērā to, lai pilnībā tiktu kompensēta šīs organizācijas savāktā biedru nauda.

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124