Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


31.08.2007   PCTVL ierosinātie grozījumi Valsts valodas likumā

Likumprojekts

 

 Grozījumi Valsts valodas likumā 

 

Izdarīt Valsts valodas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 1.nr.) šādus grozījumus: 

1. Izteikt likuma 5.pantu šādā redakcijā: 

 “5.pants. Teritorijās, kuras tradicionāli vai lielā skaitā apdzīvo personas, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm, šo nacionālo minoritāšu valodu lietošanu regulē īpašs likums. Ikviena cita Latvijas Republikā lietotā valoda, izņemot latviešu valodu, lībiešu valodu un nacionālo minoritāšu valodas, šā likuma izpratnē ir uzskatāma par svešvalodu.” 

2. Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā: “4. Ministru kabinets, ievērojot attiecīgo mazākumtautību pārstāvju viedokli, līdz 2008. gada 1. martam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu, kas regulē nacionālo minoritāšu valodu lietošanu (šā likuma 5.pants), jomās, kas minētas šā likuma 6. panta pirmajā, otrajā, trešajā daļā, 8. panta pirmajā daļā, 10. panta otrajā daļā, 13., 14., 18. un 19. pantā.” 

 Anotācija likumprojektam

“Grozījumi Valsts valodas likumā”

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs


1. Pašreizējās situācijas raksturojums


Valsts valodas likums nosaka, ka ikviena Latvijas Republikā lietotā valoda, izņemot latviešu valodu un lībiešu valodu, šā likuma izpratnē ir uzskatāma par svešvalodu. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem   2007. gada 1. janvārī, tikai 59% Latvijas iedzīvotāju ir latvieši. 28,3% iedzīvotāju ir etniskie krievi, 12,7% — pārējo nacionālo minoritāšu pārstāvji. 

No 2005. gada 1. septembra Latvijas Republikas teritorijā ir spēkā Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību. 2005. gada 26. maijā Likuma „Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību” 2., 3. un 4. pants paredz dažus ierobežojumus konvencijas piemērošanā, kuri ir izraisījuši pamatotu Eiropas Padomes kritiku. 

Neizbēgama šo ierobežojumu atcelšana rada nepieciešamību izdarīt izmaiņas likumdošanā, un pirmkārt “Valsts valodas likumā” 


2. Normatīvā akta projekta būtība


Likumprojekts paredz noteikt, ka valsts garantē arī mazākumtautību valodu lietošanu, ievērojot Satversmes 114. pantā un Vispārējā konvencijā par nacionālo minoritāšu aizsardzību paredzētās tiesības uz valodu saglabāšanu. Mazākumtautību valodu lietošana tiek garantēta teritorijās, kurās ir ievērojams skaits pie attiecīgās mazākumtautības piederošo personu. Mazākumtautību valodu lietošana tiek garantēta šādās jomās:

— rakstveida komunikācija ar valsts un pašvaldību iestādēm, tiesām un tiesu sistēmai piederīgajām iestādēm, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);

— izglītība;

— vietu nosaukumu veidošana un lietošana.

Papildus tam tiek garantēta iespēja atveidot personvārdu mazākumtautības valodas personvārda oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā.


3. Cita informācija


Nav


 

Komentāri


Осталось символов:  4124124