Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


01.08.2007   Rīgas denacionalizēto māju īrnieku tiesības

Uzziņa

 

Rīdzinieki – denacionalizēto un īpašniekiem atdoto namu īrnieki, kas tajos dzīvoja pirms

denacionalizācijas/atdošanas, var reģistrēties rindā palīdzībai dzīvokļa jautājumos:

 

1. (pirmkārtas) reģistrā – Ja tos izliek (pēc 26.11.2004.) pēc tiesas lēmuma:

A. par parādiem vai sakarā ar kapitālo remontu – ja viņu ienākums nav lielāks par 200 latiem uz cilvēku (vientuļajiem – par 250 latiem) un viņiem nav mājokļa Rīgā, Rīgas rajonā, Jūrmalā vai īpašuma, kuru var izmantot ienākumu gūšanai.

B. pēc īres līguma termiņa izbeigšanās

          1. Ja viņu ienākums nav lielāks par 200 latiem uz cilvēku (vientuļajiem – par 250 latiem) un viņiem nav mājokļa Rīgā, Rīgas rajonā, Jūrmalā vai īpašuma, kuru var izmantot ienākumu gūšanai.

          2. Politiski represētie, kam nav cita mājokļa.

 

4. reģistrā (pabalstam dzīvokļa atbrīvošanai) – Tie, kas turpina īrēt denacionalizēto mājokli vai tie, ko pēc 26.01.2006. izliek par parādiem, sakarā ar kapitālo remontu, sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanos vai atbrīvojot telpas namīpašnieka vajadzībām, ja viņiem nav mājokļa Rīgā, Rīgas rajonā, Jūrmalā vai īpašuma, kuru var izmantot ienākumu gūšanai:

A. 7.2 reģistrā reģistrētie;

B. Ja viņu ienākums nav lielāks par 200 latiem uz cilvēku (vientuļajiem – par 250 latiem).

Pabalsta pamatsumma ir 10 000 Ls (tiem, ko izliek par parādiem – 2500), par katru cilvēku tiek pieskaitīti 3000 Ls. Aprēķinot cilvēku skaitu, no tiem, kas iemitinājās pēc 31.03.2004., ņem vērā tikai tos, kas pēc šā datuma apprecēja iedzīvotāju vai dzimuši. Pabalstu var izmantot: dzīvokļa vai apbūvējama zemesgabala pirkumam vai hipotekārajam kredītam tā iegādei, dzīvokļa īres (līgums tad jāslēdz uz vismaz 10 gadiem) priekšapmaksai. 5 gadus pēc pabalsta saņemšanas personas nav tiesīga reģistrēties pašvaldības mājokļa, izņemot sociālo, izīrēšanai.

 

7. (pirmkārtas) reģistrā

A. Politiski represētie, kam nav mājokļa Rīgā, Rīgas rajonā vai Jūrmalā.

B. Ja viņu ienākums nav lielāks par 200 latiem uz cilvēku (vientuļajiem – par 250 latiem), viņiem nav mājokļa Rīgā, Rīgas rajonā, Jūrmalā vai īpašuma, kuru var izmantot ienākumu gūšanai.

 

8. (pirmkārtas) reģistrā – Ja viņu ienākumi nepārsniedz 200 latus uz cilvēku (vientuļajiem – 250 latus) un viņiem nav mājokļa Rīgā, Rīgas rajonā, Jūrmalā vai īpašuma, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, nams nodots kapitālajam remontam (pagājot 7 gadiem pēc denacionalizācijas) un namīpašnieks sniedza pašvaldībai nepieciešamos dokumentus.

 

13. reģistrā (sociālajam dzīvoklim) – ja ir maznodrošinātās personas statuss. Personas, kas sasniedz pensijas vecumu, politiski represētie, 1. un 2. grupas invalīdi, ja viņi tika iekļauti reģistrā līdz 2005. g. vasarai, saglabā tiesības palikt reģistrā, arī ja viņu ienākums vēlāk pārsniegs likmi, kas noteikta maznodrošinātās personas statusam.

 

NB 1. Dažas augstāk neuzskaitītās īrnieku, kas agrāk bija reģistrēti 12. reģistrā, kategorijas nevar reģistrēties no jauna, bet patur tiesības saglabāt reģistrāciju 7.2 un 7 reģistrā, ja savlaicīgi uz tiem pārreģistrējās. 2. Personas, kas lieto denacionalizēto mājokli kā īrnieka ģimenes locekļi, var reģistrēties tikai vienā no šādiem reģistriem: 1. (A un B1 variantos), 7, 7.2, 8. 3. Visos augstāk minētajos gadījumos, ja palīdzības saņemšanai ir noteikts ienākumu maksimums 250 latu apmērā, vientuļiem pensijas vecuma cilvēkiem, kas strādā algotu darbu un kam nav apgādnieku, aprēķina tikai pensijas apmēru. 4. Personas, kas pēc 31.03.2004. brīvprātīgi pārdeva vai uzdāvināja dzīvokli Rīgā, Rīgas rajonā vai Jūrmalā, no augstāk uzskaitītajiem reģistriem var reģistrēties tikai 1. (B2 variantā) un 13.

 

Reģistrācija notiek Rīgas Domes Komunālā departamenta (www.kd.riga.lv) Dzīvokļu pārvaldē – Brīvības ielā 49/53. Nepieciešams, lai jūsu dzīvesvieta būtu deklarēta Rīgā. Reģistrācijas nodaļas tālruņi – 67037148, 67012496 u. c. Tur var uzzināt, kādi dokumenti jums jāpieliek savam rakstiskam iesniegumam (tas ir atkarīgs no reģistra un jūsu pamatojumiem palīdzības saņemšanai). Pašā iesniegumā norāda nepieciešamos palīdzības veidus; to paraksta pilngadīgie ģimenes locekļi.

Dzīvokļu rindu jautājumus Rīgā izvērsti regulē Rīgas Domes 12.07.2005. saistošie noteikumi № 6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” un 20.12.2005. saistošie noteikumi № 36 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība sakarā ar dzīvojamās telpas atbrīvošanu, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, mazāk detalizēti (visā Latvijā) – likumi „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, „Par dzīvojamo telpu īri”, „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”. Īpašuma, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, jēdziens tiek noteikts Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumos Nr. 97 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu”.

Lēmumus par reģistrāciju rindā dzīvoklim vai atbrīvošanas pabalstam un tās atcelšanu pieņem Dzīvokļu pārvaldes Komisija personu reģistrācijai palīdzības saņemšanai un izslēgšanai no palīdzības reģistra. Tās lēmumus pēc Administratīvā procesa likuma var mēneša laikā apstrīdēt Rīgas Domes Komunālajā departamentā, un departamenta lēmumus, arī mēneša laikā – Administratīvajā rajona tiesā.

 

Bez tam, denacionalizēto/atdoto māju pirmsreformas īrnieki var saņemt palielinātā apmērā dzīvokļa pabalstu:

A.       Parādu, kas radušies pēc 23.01.2007., samaksai, ja: ir noslēgts īres līgums ar paaugstinātu īres maksu un dzīvoklī ir virsnormatīvā platība, par kuru agrāk pabalstu neaprēķināja.

B.       Turpmāk viņiem dzīvokļa pabalsts aprēķināms, ņemot vērā normatīvajos izdevumos par īri un apkuri visu dzīvokļa platību, ja īrnieki ir reģistrēti kādā no reģistriem palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumos. Tiesa gan, pašvaldība ņems vērā, aprēķinot pabalstu, īres maksas lielumu tikai līdz Ls 2,00 par kvadrātmetru.

Pabalstu piešķir attiecīgā rajona/priekšpilsētas Sociālais dienests. Tā apmēru, ienākumu slieksni pabalsta saņemšanai un citus jautājumus regulē Rīgas Domes 17.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 56 „Par dzīvokļa pabalstu Rīgas iedzīvotājiem”.

 

A. Kuzmins

 

Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija – Dzirnavu iela 102а, tikšanās otrdienās plkst. 18. Uzziņā atspoguļots likumu stāvoklis uz 2007. g. augustu.

 

 

P.S. No mājaslapas redakcijas: Lasītāji var salīdzināt šo uzziņu ar tās pagājušā gada versiju. Progress ir acīmredzams – un lielā mērā tas ir sasniegts pateicoties PCTVL likumdošanas iniciatīvām, kā arī mūsu atbalstītajām LMĪA protesta akcijām.

Komentāri


Осталось символов:  4124124