Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


29.03.2007   PCTVL deputātu runas, apspriežot likumprojektu "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā"

Valērijs Buhvalovs:

Cienījamais Prezidij! Cienījamie deputāti!

 

PCTVL teritoriālajās organizācijās nemitīgi ienāk sūdzības par to, ka dzīvojamās un zaļajās zonās tiek būvēti dažādi objekti neņemot vērā kaimiņmāju iedzīvotāju viedokli. Esmu pārliecināts, ka ikvienam deputātam, neatkarīgi no partijas piederības, kas kontaktējās ar iedzīvotājiem, ir zināma šī problēma. Zināms arī, ka šādos gadījumos rodas nopietni konflikti starp iedzīvotājiem un tiem, kas veic būvniecību, un vietējām varas institūcijām.  

Diemžēl nepilnības likumdošanas jomā lielā mērā sekmē konfliktu rašanos. Kaut gan vesela virkne likumu paredz sabiedrisku teritoriālās plānošanas apspriešanu, kuras gaitā tiek dota sākotnējā atļauja šādu objektu būvniecībai. Tas ir ne tikai apspriežamais  Teritorijas plānošanas likums,  bet arī Valsts pārvaldes iekārtas likums, Likums par ietekmes uz vidi novērtējumu, Būvniecības likums, Likums par pašvaldībām  un daži citi likumi.

Šā jautājuma risināšanai ir nepieciešama kompleksa pieeja. Bet pirmais solis, kas tiktu sperts, lai risinātu šo problēmu, ar kuru 9. Saeima vēl nebija nodarbojusies, varētu kļūt PCTVL priekšlikuma pieņemšana, kas uzliktu pašvaldībām par pienākumu sekojošo. „Pašvaldība nosaka tās pašvaldības teritorijas daļas, kuru patreizējā un plānotā izmantošana būtiski atšķiras un nodrošina reprezentatīvas iedzīvotāju daļas, kuru var ietekmēt attiecīgās izmaiņas, līdzdalību sabiedriskajā apspriešanā vai veic šīs iedzīvotāju daļas aptauju.”

Formulējums «nodrošināt reprezentatīvas iedzīvotāju daļas…līdzdalību sabiedriskajā apspriešanā vai veicināt šīs iedzīvotāju daļas aptauju» ir tieši aizgūts no Likuma par ietekmes uz vidi novērtējumu. Tādēļ nekā neiespējama no pašvaldībām, kas nebūtu darīts arī agrāk, mēs neprasām. Mēs prasām tikai, lai pirms plāna apstiprināšanas pašvaldība pievērstu īpašu uzmanību tiem nedaudzajiem zemes gabaliem, kur   patreizējā un plānotā  teritorijas izmantošana būtiski atšķiras. Tātad, uz potenciālo konfliktu ar iedzīvotajiem zonām.

Šādos konkrētajos gadījumos nepietiek ar informācijas publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vien vai arī vietējā avīzē, kā to paredz spēkā esošā likumdošana.

Šādos gadījumos nepieciešams izsūtīt katram iedzīvotājam vēstuli ar sīku informāciju par pārmaiņām, par to plusiem un mīnusiem, aicināt iedzīvotājus uz sapulci, kur ar viņiem sarunāsies speciālisti. Tieši to arī piedāvā PCTVL frakcija.

Dāmas un kungi!

Mēs visi šeit klātesošie neesam mantojuši nedz varu, nedz deputātu amatus. Mūs ir ievēlējusi tauta, tie cilvēki, kuri cer, ka mēs esam spējīgi pārmainīt viņu dzīvi uz labo pusi, ka mēs esam spējīgi kaut vai ņemt vērā sabiedrības viedokli. Lai tad balsošana par apspriežamo PCTVL priekšlikumu arī demonstrē mūsu velētājiem, cik lielā mērā katrs no mums ir spējīgs attaisnot šīs cerības.

 Deputāts J. Pliners:

Cienījamais Prezidij! Godātie deputāti! Es gribētu ilustrēt PCTVL priekšlikuma svarīgumu, mīnējot tikai dažus konfliktus, kas notiek Rīga 2006. gadā. 

15. martā. Iedzīvotāji izteikuši kategorisku protestu jaunai daudzstāvu dzīvojamās mājas būvniecībai iekšpagalmā Rīgā, Dzelzavas ielā 23a.

Blakus esošo māju iedzīvotāji apgalvo, ka jaunā būvniecība būtiski pazeminās dzīves kvalitāti – krasi pieaugs iekšējā pievedceļa noslogotība un satiksmes negadījumu risks, tiks likvidēts auto stāvlaukums un tādējādi apgrūtināta iedzīvotāju automašīnu novietošana, izcirsti visi pagalmā augošie koki vai to lielākā daļa, likvidēta zaļā zona un līdz ar to pasliktināsies dzīves vide, pasliktināsies gaisa sastāvs, kā arī stipri kritīsies mūsu dzīvokļa tirgus vērtība. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 15.03.2006. R. Ružai (dzīvokļu īpašnieku Rīgā, Dzelzavas ielā 23, 25, 27 informēšanai) nosūtīja vēstuli ar atbildēm uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Tika savākti 137 protesta paraksti.

 

14. jūnijā bez jebkāda brīdinājuma uzsākta celtniecība pēc adreses Rīga Dzirciema iela 59. Iedzīvotāji iebilst pret šī nama celtniecību jo nenotika nekāda publiskās apspriešanas un ir nodarīts būtisks kaitējums apkārtējai videi. Iedzīvotāji atrodamies šokā un izmisumā par tādu attieksmi pret dabu ir savākuši 101 protesta parakstu.

 

Jūnija ir uzsākta daudzdzīvokļu nama celtniecība pēc adreses Rīga, Dzelzavas ielā 76. Celtniecības objekts ir plānots izvietot 10 metru attālumā no dzīvojamās ēkas, kas ir pretrunā ar celtniecības normām.  Bez tam māju tuvumā nav neviena laukuma bērnu un vecāku cilvēku atpūtai, un paredzēta būvniecība atņems iedzīvotājiem arī šo iespēju. Tika savākti 189 protesta paraksti.

 

27. jūlijā, pēc adreses Rīga Maskavas ielā 222b ir uzstādīts informatīvais stends ar paziņojumu, ka šajā laukuma tiks uzcelta 10-stāvu dzīvojama ēka. Iedzīvotāji nevar saprast, kad, kurā vietā, kādā laika posmā, un izmantojot kādus informācijas mēdijus tika paziņots par iecerētas jaunbūves projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu. Viņi protestē, atzīmējot, ka, samazinot zaļo zonu, pasliktināsies vispārējās dzīves kvalitāte un paaugstināsies gaisa piesārņojums ar putekļiem un gāzēm, jo ir iecerēta papildus autostāvvietas celtniecība. Tika savākti 270 protesta paraksti.

 

 Rīga, Džohara Dudajeva gatvē, trīs daudzdzīvokļu nama iekšpagalmā tiek ieplānota piecstāvu dzīvojamās mājas apbūve ar pazemes autostāvvietu. Netika sarīkota plānotā nama būvniecības publiskā apspriešana un nav ņemts vērā apkārtesošo namu iedzīvotāju viedoklis. Iezīvotāji izteikuši kategorisku protestu pret jau sākto vai iecerēto būvniecību namu pagalmos, jo samazinot zaļo zonu, ko veido koku audze no bērziem, kā arī bērnu rotaļu laukumu, pasliktināsies vispārējās dzīves kvalitāte, tiks ierobežota saules gaismas piekļuve jau uzcelto māju dzīvokļiem, kā arī tiks apdraudēta jau esošo māju tehniskais stāvoklis un drošība, sakarā ar veicamo būvniecību. Tika savākti 170 protesta paraksti.

Lai novērst līdzīgus konfliktus turpmāk vai nu kaut samazinātu konfliktu skaitu, aicinu atbalstīt PCTVL priekšlikumu.

Vladimirs Buzajevs:

 

Cienījamais Prezidij! Godātie deputāti!

 

Es gribētu turpināt dažu skandālu piemērus, kas ir saistīti ar nepietiekamu jauno būvniecības projektu sabiedrisko apspriešanu.

2006.g. 14.novembrī Rīgas pilsētas Būvvalde izsludināja publisko apspriešanu vienas 6 stāvu un 3 daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju celtniecības iecerei Rīgā Andreja Saharova ielā. Paredzētā būvniecība būtiski pasliktinātu apkārtējo dzīvojamo ēku iedzīvotāju dzīves apstākļus jaunbūvēm trūkstošās infrastruktūras un apkārtējās zaļās zonas iznīcināšanas dēļ. Nav informācijas, kāpēc bija iespējama apspriešana par būvniecību teritorijā, kurai noteikts būvniecības moratorijs, kā tālāk tiks risināts jautājums par būvniecību teritorijā, kas iekļauta Rīgas Domes 2006.gada 1.augusta lēmumā Nr.1369 „Par būvniecības un rekonstrukcijas moratorija noteikšanu dzīvojamo mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu teritorijās” , kāpēc Rīgas Domes Attīstības departaments neņēmis vērā 80 A.Saharova ielas 27 nama iedzīvotāju un Zemes ielas 15 nama iedzīvotāju vēstulē un aptaujas lapās, kā arī 40 A.Saharova ielas 27 nama iedzīvotāju 2006. gada 11. decembra iesniegumā Rīgas Domes Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai pausto noraidījumu paredzētajai būvniecībai A.Saharova ielā un sniegtos ierosinājumus par būvniecības iecerē neparedzētajiem jautājumiem – nepietiekošo infrastruktūru būvniecībai, zaļās zonas izpostīšanu. Tika savākti 176 protesta paraksti.

2006. g. 19. decembrī tika pieņemts lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu Rīga pēc adreses Maskavas 264. Paredzāmā celtniecība var radīt dzīvības draudus esošo māju iedzīvotājiem dzīvojamo ēku slikta inženiertehniskā stāvokļa dēļ. Esošo māju iedzīvotāji var zaudēt mājokli vai ciest zaudējumus ēku tehniska stāvokļa tālākas pasliktināšanās vai sabrukuma dēļ celtniecības laikā, jo nolemts ēkas būvēt uz paļiem, kas radīs maksimālās vibrācijas slodzes. Tika savākti 290 protesta paraksti.

Es varētu turpināt par Rīgu arī tālāk, teiksim par skandalozo prāmju pārceltuves projektu Vecmilgravjā. 

Bet Latvija eksistē arī citas pilsētas. Teiksim, Jelgava, iekškvartāla teritorija starp Loka Maģistrāli, Rīgas ielu, Pērnavas ielu un Veco ceļu. Detālplānojums tika apstiprināts vel ar Jelgavas domes 2005.gada 10.marta lēmumu, bet skandāls līdz šim nav pabeigts. Piecu jauno daudzstāvu dzīvojamo un publisko ēku celtniecība tuvumā no eksistējošo deviņu stāvu un citu dzīvojamo namu, kopumā divdesmit. Minēto māju iedzīvotāji vispār netika informēti par celtniecību, tikai māju vēcākie. Sapulces protokolā divu jauno dzīvojamo ēku celtniecības plāni pat nav minēti. Rezultāta iedzīvotāji organizē trīs protesta sapulces, kuras piedalījās  pat līdz 400 cilvēku. Tika savākti 558 protesta paraksti un apbūve ir pagaidām pārtraukta.

Un, ka pēdējo piemēru, es gribētu minēt Liepājas naftas produktu pārkraušanas terminālu celtniecību, vai nu bēdīgi slavenu  detālplānojumu Zemgales ielā 8, koku ciršana un pavādceļu smagu kravas transportam projektēšanu tieši zem dzīvojamo māju logiem. Tika savākti 695 protesta paraksti.

 

Godātie kolēģi. Būsim kopā ar saviem vēlētājiem un atbalstīsim PCTVL priekšlikumu par sabiedriskas apspriešanas procedūras pilnveidošanu!

 

Par balsoja 17 deputāti, pret – 68, atturējās – 2.

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124