Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


09.11.2005   Jūrmalas PCTVL frakcija par KNAB pienākumu nepildīšanu

 

Latvijas Republikas Ministru prezidentam

A. Kalvītim

 

 

 

Jūrmalas pilsētas domes deputātu:

Žannas Kupčikas,

Vladimira Maksimova,

Jomas ielā 1/5,

p/n „Majori”,

Jūrmala, LV-2015

 

Jūrmala

 

Iesniegums.

 

01.04.2005. par Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas priekšsēdētāju tika ievēlēts Jūrmalas pilsētas domes deputāts Raimonds Munkevics, kas vienlaicīgi ir pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Jūrmalas Namsaimnieks” vadītājs. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 58.p.1.d. komitejas priekšsēdētājs nedrīkst būt tās pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības vai to struktūrvienības vadītājs, kuras darbu saskaņā ar pašvaldības nolikumu kontrolē attiecīgā komiteja.

21.04.2005. Jūrmalas pilsētas domes deputāts J.Kuzins iesniedzis Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu (turpmāk- RAPLM) ministram M.Kučinskim un Latvijas Republikas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (turpmāk- KNAB) priekšniekam A.Loskutovam iesniegumu par iepriekšminētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

RAPLM savā 28.04.2005. atbildē Nr.1-06/k-475/3108 (pielikumā) atzina normatīvo aktu pārkāpumus un pieprasīja no Jūrmalas pilsētas domes novērst pieļauto pārkāpumu.

Taču 6 mēnešu laikā situācija nav mainījusies. Raimonds Munkevics joprojām darbojas gan kā pašvaldības SIA vadītājs, gan kā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas priekšsēdētājs. 

Savukārt, kopš 21.04.2005. no KNAB atbilde pēc būtības nav sniegta.

10.05.2005. KNAB vēstulē (kopija pielikumā) iesniedzējam paziņots, ka KNAB turpina iesniegumā minēto faktu izvērtēšanu. No tā laika no KNAB nav nekādu ziņu. Šī darbība ir pretrunā ar likuma „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” 8.p.1.d.3.p., kurā teikts, ka ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to jāpaziņo iesniedzējam, J.Kuzinam līdz šim brīdim nav paziņots par izmeklēšanas rezultātiem.

25.08.2005. Jūrmalas pilsētas domes deputāti- Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Kuzins atkārtoti vērsās RAPLM un KNAB(kopija pielikumā), un joprojām no KNAB atbilde nav saņemta.

14.10.2005. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbildēja RAPLM, ka nav nekādu pretrunu starp likuma „Par pašvaldībām” 58.p.1.d. un 31.08.2005.saistošiem noteikumiem „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, jo saskaņā ar šiem noteikumiem, komiteja vairs neveic kontroles funkcijas attiecībā par pašvaldības kapitālsabiedrībā, bet tikai sniedz atzinumus.

Uzskatam, ka KNAB darbību attiecībā pret mūsu iesniegumu var klasificēt kā prettiesisko bezdarbību.

09.07.2003. Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas nolikuma sākotnējā redakcijā 3.3.p. paredzēja komitejas pienākumu pārraudzīt ar transporta un komunālajiem jautājumiem saistītās domes struktūrvienības, pašvaldības iestādes un uzņēmumus, sadarboties un kopīgi risināt šos jautājumus ar citām institūcijām Jūrmalā.

Pateicoties jautājuma risināšanas novilcināšanai un KNAB savu pienākumu nepildīšanai, 25.05.2005. Jūrmalas pilsētas dome grozīja Transporta un komunālo lietu komitejas nolikumu, un jaunā nolikuma redakcija vairs neparedz šādu komitejas pienākumu. Savukārt, 31.08.2005. Jūrmalas pilsētas dome pieņēma saistošus noteikumus Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, kuros vispār komitejas un pašvaldības kapitālsabiedrību „attiecības” nav skartas.

Kā vienu no piemēriem KNAB bezdarbībai var minēt 26.05.2005. Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu par jaunā īres un apsaimniekošanas maksu Jūrmalas pilsētā apstiprināšanu. Augstākminēto maksas paaugstinājuma projekta izstrādātājs ir pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Jūrmalas Namsaimnieks”, kas līdz 25.05.2005. bija Jūrmalas pilsētas domes  Transporta un komunālo lietu komitejas pārraudzībā. Ar šo lēmumu ir pārkāpta vesela virkne normatīvo dokumentu- likuma „Par pašvaldībām” 21.p.14.p., likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 2.p. utt., kā arī ir aizskartās Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju tiesības un intereses.

Izraisa izbrīnu, ka valsts institūcija, kas radītā cīņai ar korupciju, pati veicina korupciju citās valsts institūcijās.

Lūdzam veikt mūsu iesniegumā minētu faktu pārbaudi un attiecīgi savai kompetencei dot KNAB priekšniekam A.Loskutovam rīkojumu pieņemt lēmumu šinī lietā.

 

 

 

Pielikumā:

1. J.Kuzina 21.04.2005. iesnieguma RAPLM un KNAB kopija uz 1lpp.;

2. RAPLM 28.04.2005. atbildes Nr.1-06/k-475/3108 kopija uz 2 lpp.;

3. 10.05.2005. KNAB atbildes Nr.1/3845 kopija uz 1 lpp.;

4. 14.10.2005. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas atbildes kopija uz 2 lpp.

 

 

 

 

___________________(Ž.Kupčika)

 

 

________________(V.Maksimovs)

Komentāri


Осталось символов:  4124124