Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


23.03.2005   Iekšlietu ministra atbilde frakcijas deputātiem

Iekšlietu ministrijā ir saņemts un izskatīts šā gada 17.marta Latvijas Republikas Saeimas deputātu - A.Aleksejeva, J.Sokolovska, A.Tolmačova, N.Kabanova, V.Buzajeva, J.Plinera -jautājums.

Uzdoto jautājumu kontekstā informēju par sekojošo:

Sabiedriskai organizācijai ,,Klubs- 415" tika izsniegta izziņa par to, ka saskaņā ar likumu ,,Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 2005.gada 16.martā atjauts rīkot gājienu Latviešu leģionāru atcerei. Sakarā ar to, ka vairāki antifašistu kustības aktīvisti mēģināja traucēt atceres gājienu, viņi pārkāpa vairākus likuma ,,Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" pantus:

11.pants. Sapulces, gājiena un piketa dalībniekam Šo pasākumu laikā ir aizliegts:

5) izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus, himnas un simboliku (arī stilizētā veidā);

16.pants. Pasākumu rīkot nedrīkst, ja organizatoram nav izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu.

Pamatojoties uz likuma ,,Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 21.pantu "Atklātās sapulcēs, gājienos un piketos šā likuma noteikumu ievērošanu kontrolē pašvaldības pārstāvji, kā arī policijas darbinieki" un 24.pantu "Policija nepieauj tādas sapulces, gājienus un piketus, kas organizēti, neievērojot Šā likuma prasības", policijas darbinieki īstenoja likuma prasību ievērošanu saskaņā ar likumu ,,Par policiju".

Nevienam nav tiesību iejaukties policijas rīcībā, kad tā pilda savus pienākumus, izņemot iestādes un amatpersonas, kuras tieši tam pilnvarojis likums.

Likuma ,,Par policiju" 10.pants nosaka policijas darbinieka pamatpienākumus, starp kuriem ir pienākums novērst un pārtraukt 

administratīvos pārkāpumus, noskaidrot vainīgos, savas kompetences ietvaros

sastādīt protokolus, izskatīt lietas par Šiem pārkāpumiem vai arī nodot tās izskatīšanai pēc pakļautības;

Pamatojoties uz likuma ,,Par policiju" 12.pantu, policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības:

-   prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kura traucē
policijas pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos
piespiedu līdzekļus;

-   sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem; likumā paredzētajos
gadījumos un kārtībā nogādāt policijas iestādē likumpārkāpējus, izdarīt viņu
personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi
aizturēt   likumpārkāpējus   un   veikt   citus   likumā   noteiktos   pasākumus
administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī piemērot viņiem
administratīvos sodus vai noteiktā kārtībā nosūtīt protokolus pēc pakļautības;

Saskaņā ar likuma ,,Par policiju" 13.pantu, policijas darbiniekam ir tiesības lietot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus, roku dzelžus, sasiešanas līdzekļus, stekus un asaras izraisošas vielas, speciālas krāsvielas, psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņu ierīces, ierīces likumpārkāpēju ieņemto telpu atvēršanai, Šķēršļu sagraušanas un transporta piespiedu apstādināšanas līdzekļus, ūdensmetējus, bruņumašīnas, helikopterus un citus speciālos tarnsportlīdzekļus, kā arī dienesta suņus un zirgus, ja tas nepieciešams, lai:

-  atvairītu uzbrukumu personām, policijas darbiniekiem, citiem iekšlietu
iestāžu darbiniekiem un personām, kas pilda dienesta pienākumus sabiedrības
drošības garantēšanā un cīņā pret noziedzību;

-   novērstu masu nekārtības un sabiedriskās kārtības grupveida
pārkāpumus;


-  pārtrauktu ļaunprātīgu nepakļaušanos likumīgām prasībām, kuras izvirza
policijas darbinieki vai citas personas, pildot dienesta pienākumus sabiedriskās
kārtības garantēšanā vai cīņā pret noziedzību.

Ņemot vēra minēto, uzskatu, ka policijas darbinieki rīkojušies atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Ar cieņu,

  ministrs                                                                          Ē.Jēkabsons

Komentāri


Осталось символов:  4124124