Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


07.03.2005   PCTVL atkal uzvar tiesāNORAKSTS

Lieta Nr. A42226105

(A2261-05/8)

 

Rīgā


2005. gada 4. martā

Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis M. Birzgalis,

piedaloties pieteicējai Tatjanai Jemeļjanovai un viņas pilnvarotam pārstāvim Genādijam Kotovam, atbildētājas Rīgas domes pilnvarotam pārstāvim Ivaram Mauriņam, 2005. gada 4. martā Rīgā, Antonijas ielā 6, atklātā tiesas sēdē izskatīja Tatjanas Jemeļjanovas pieteikumu par Rīgas pilsētas izpilddirektora 2005. gada 28. februāra atteikuma Nr. 4.21/RD-05-194-iz atcelšanu, par atbildētājas faktiskās rīcības atzīšanu par prettiesisku un pieteicējai labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

Rezolutīvā daļaPamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 246. - 253. pantu, 254. - 255. pantu, tiesa

nosprieda:

Apmierināt Tatjanas Jemeļjanovas pieteikumu.

Atzīt, ka Rīgas pilsētas izpilddirektora 2005. gada 28. februāra atteikums Nr. 4.21/RD~05-194-iz ir prettiesisks un nepamatots.

Atcelt Rīgas pilsētas izpilddirektora 2005. gada 28. februāra atteikumu Nr. 4.21/RD-05-194-iz no tā pieņemšanas dienas.

Atzīt, ka atbildētājas faktiskā rīcība, neizskatot pieteikumu likuma ,,Par sapulcēm, gājieniem un piketiem51 15. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, ir bijusi prettiesiska.

Uzlikt par pienākumu Rīgas pilsētas izpilddirektoram līdz 2005. gada 4. marta pīkst. 17.00 izsniegt pieteicējai izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu.

Uzlikt par pienākumu atbildētājai atmaksāt pieteicējai samaksāto valsts nodevu Ls 10 (desmit latu) apmērā.

Spriedumu var pārsūdzēt divdesmit dienu laikā no pilna sprieduma sastādīšanas dienas Administratīvajā apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvajā rajona tiesā.

Tiesnesis


(paraksts)


M. Birzgalis

Komentāri


Осталось символов:  4124124