Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


13.02.2005   Krāslava


Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā programma Krāslavas novada dome 2005. g. vēlēšanām

“Pilsēta gaida pārmaiņas!”


Politisko organizāciju apvienība PCTVL Krāslavas nodaļa par savu deputātu kandidātu galveno uzdevumu uzskata pilsētas iedzīvotāju sociālo aizsardzību.

Sociālā un ekonomiskā politika. Pilsētas iedzīvotāju labklājība.

Sociālajā sfērā:

- pārskatīt pilsētas budžeta formēšanas principus ar mērķi pārorientēt to uz iedzīvotāju sociālo vajadzību apmierināšanu (pabalsti, atvieglojumi);
- izstrādāt paplašinātu komunālo maksājumu atvieglojumu sistēmu maznodrošinātajiem iedzīvotāju slāņiem. Izveidot sociālās mājas ar pazeminātu īres maksu.
- sakārtot un padarīt maksimāli caurredzamu brīvā dzīvojamā fonda sadales sistēmu;
- maksa par īri un komunālajiem pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 30% no ģimenes ienākumiem;
- lai municipālo komunālo uzņēmumu darbība kļūtu atklāta, nepieciešams izveidot pilsētas Sabiedrisko novērošanas padomi, kurai būtu tiesības kontrolēt šo uzņēmumu darbu un atskaites;
- materiālā un finansiālā palīdzība jaunajām mātēm, jāsamazina bērnu uzturēšanas izmaksas pirmskolas iestādēs. Nekādā gadījumā, dzemdības pilsētas slimnīcā nedrīkst būt par maksu.

Ekonomiskajā sfērā:

-paredzēt iespēju samazināt vietējās pašvaldības nosakāmās nodokļu likmes, tikko izveidotajiem uzņēmumiem vismaz to darbības pirmo divu gadu laikā;
-izveidot pašvaldības biznesa centru, kuram ir jākļūst par reālu palīgu uzņēmējiem projektu noformēšanā starptautiskajos fondos un par efektīvu saistošo posmu starp pilsētas uzņēmējiem un ārvalstu partneriem;
- pilnā mērā jārealizē Krāslavas speciālās ekonomiskās zonas potenciālu, mēģinot panākt jaunu darbavietu radīšanu;
- municipālo pasūtījumu sadalē pirmām kārtām jāņem vērā pilsētas uzņēmēju intereses un iespējas.

Pilsētas infrastruktūra

- nodrošināt pastāvīgu un plānveidīgu pilsētas ielu un pagalmu remontu. Tam ir jākļūst par vienu no galvenajiem pašvaldības uzdevumiem.


Sabiedriskā kārtība

- nodrošināt kārtību pilsētas ielās, panākot pašvaldības policijas un Valsts policijas ciešu sadarbību;
- nelegālā alkohola tirdzniecības vietas jālikvidē, jānodrošina naktsklubu un kafejnīcu kontrole.

Kultūra un izglītība

Kultūras sfērā:

- finansiālo atbalstu kultūras biedrībām un radošajiem kolektīviem no pilsētas budžeta ir būtiski jāpalielina un šim atbalstam jābūt pieejamam. Atbalsta sadali nedrīkst saistīt ar nacionālo piederību.

Izglītības sfērā:

- nepieļaut, ka maskējoties zem mācību iestāžu “optimizācijas” tiktu slēgtas skolas ar krievu apmācības valodu;
- likuma ietvaros maksimāli mīkstināt izglītības reformas ieviešanas negatīvās sekas pilsētas krievu skolās. Sniegt maksimālu palīdzību un atbalstu skolēnu un skolotāju kolektīviem šo problēmu pārvarēšanā;
- izveidot papildu stipendiju fondu pašvaldības studentiem.

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Katrīna Pigina

 

2. Mečislavs Lavručenoks 

 

3. Jurijs Rukmanis

Komentāri


Осталось символов:  4124124