Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


09.02.2005   Malta

Apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” programma 2005. g. Maltas pagasta padomes vēlēšanās

 

1. Sociālā sfēra
Pārskatīt pagasta budžeta formēšanas principus ar mērķi pārorientēt iedzīvotāju sociālo vajadzību apmierināšanai.
No pagasta saimniecības darbību rezultātā iegūtiem līdzekļiem izveidot fondu trūcīgo personu palīdzībai konkrētos gadījumos.
Palielināt vienreizēja bērna piedzimšanas pabalsta apmēru.
Materiāli atbalstīt tos pagasta iedzīvotājus, kuri ceļ savu kvalifikāciju pagastam vajadzīgajās profesijās.

2.Pašvaldības darbības organizācija
Uzsākt konstruktīvo dialogu ar citiem pagastiem par pašvaldību reģionālo reformu. Mūsu mērķis - maksimālā Maltas pagasta iedzīvotāju interešu aizsardzība.
Izmainīt pagasta Nolikumu pagasta iedzīvotāju pilnveidīgai vajadzību apmierināšanai.
Nodrošināt maksimālo atklātību pagasta svarīgo lēmumu pieņemšanā. Plaši rīkot pagasta iedzīvotāju sabiedrisko apspriešanu. Katram pagasta iedzīvotājam ir tiesības ietekmēt lēmuma pieņemšanu.
Laicīgi darīt zināmu pagasta iedzīvotājiem pagasta padomes sēžu dienas kārtību un laiku.
Paredzēt iespēju pašām pagasta iestādēm izmantot tos līdzekļus, kuri tika saņemti to saimniecisko darbību rezultātā.

3. Izglītība, kultūra un sports.
3.1. Maksimāli ņemt vērā bērnu vecāku vēlmes izglītības organizācijas jautājumos.
Visādi veicināt izglītības iestāžu materiālās - tehniskās bāzes atjaunošanu izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
No pagasta budžeta līdzekļiem kompensēt pirmsklašu bērnu vecākiem skolas piederumu iegādāšanas izdevumus.
Materiāli stimulēt tos pedagogus, kuri paaugstina savu profesionalitātes līmeni.
Materiāli stimulēt labākos skolniekus, izveidot pagasta stipendiju fondu, paaugstināt zināšanu prestižu.
Veicināt nacionālas tolerances attīstību jaunatnes vidū.

3.2. Kultūra un sports.
Materiāli atbalstīt mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, tautas daiļradi.
Atbalstīt pagasta sporta komandas un atsevišķos individuālos sportistus.
Stimulēt labākos trenerus un sporta pedagogus.

4. Uzņēmējdarbība
Nodrošināt labvēlīgos apstākļus uzņēmējdarbības attīstīšanai.
Nodrošināt, lai biznesa centrs kļūtu par reālo palīgu uzņēmējiem biznesa projektu noformēšanā.
Pagasta pasūtījumu piešķiršanas gaitā, pirmkārt, ievērot pagasta uzņēmumu intereses.

5. Sabiedriskā dzīve.
Atbalstīt sabiedrisko organizāciju darbību. Sabiedrisko organizāciju koordinēšanai izveidot to organizāciju Padomi.
Veicināt savstarpējās cieņas un savstarpējās saprašanas paaugstināšanu visu pagasta nacionalitāšu starpā.
Atbalstīt sabiedrisko organizāciju darbību, kura veltīta līdzekļu piesaistīšanai no Latvijas starptautiskiem fondiem.
Atbalstīt tradicionālo reliģisko konfesiju vajadzības.

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Igors Sorokins

2. Aleksandrs Mironovs

3. Jelena Vaičule

4. Nikolajs Parfjonovs5. Ivans Karzinins

Komentāri


Осталось символов:  4124124