Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


03.01.2005   Izbeigta administratīvā pārkāpuma lieta pret JURIJU PETROPAVLOVSKILieta Nr.P29186004

LĒMUMS administratīvā pārkāpuma lietā

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa šādā sastāvā: tiesnese D.BĒRZIŅA,

2004.gada 23.decembrī, izskatījusi tiesā reģistrēto administratīvā pārkāpuma materiālu pret JURIJU PETROPAVLOVSKI, dzimušu 1955.gada 3.martā, dzīvojošu Rīgā, Madonas ielā 25, dz.2, strādājošu par Eiropas Parlamenta deputātes T.Ždanokas palīgu, agrāk administratīvi sodītu,

noskaidroja:

Drošības policijas 1.galvenās pārvaldes izziņas nodaļas sevišķi svarīgu lietu inspektors A.Višņevskis 2004.gada 29.oktobrī sastādījis J.Petropavlovskim kā sabiedrisko organizāciju apvienības ,,Krievu skolu aizstāvības štābs" vadītājam administratīvā pārkāpuma protokolu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176'.panta pazīmēm par to, ka 2003.gada martā izveidojās un darbojas līdz šim brīdim vairāku sabiedrisko organizāciju apvienība ,,Krievu skolu aizstāvības štābs". Tās vadītājs J.Petropavlovskis izveidojis savu interneta mājas lapu www.shtab.lv, kura izplata informāciju par štāba darbību, kā arī veido sabiedrisko domu šajā sakarā, kā arī organizē skrejlapu izplatīšanu. Taču līdz šim brīdim ,,Krievu skolu aizstāvības štābs" nav likumā paredzētajā kārtībā reģistrējies Uzņēmumu reģistrā kā sabiedrisko organizāciju apvienība. Tādējādi J.Petropavlovskis ir izdarījis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 1761.pantā paredzēto pārkāpumu.

Tiesas sēdē J.Petropavlovskis neieradās, par neierašanās iemesliem nepaziņoja, nelūdza lietas izskatīšanu atlikt, kaut arī par tiesas sēdes vietu un laiku viņam tika savlaicīgi paziņots, par ko liecina ieraksts lietā esošajā uzziņas lapā. Pastāvot šādiem apstākļiem un saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 260.panta 3.daļu, lietu iespējams izskatīt bez J.Petropavlovska klātbūtnes tiesas sēdē.

Pārbaudījusi lietas materiālus, atzīstu, ka nav pamata J.Petropavlovska vainas konstatācijai un saukšanai pie administratīvās atbildības par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 1761.pantā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu un sodīšanai.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 32.panta l.daļu sodu par administratīvo pārkāpumu uzliek ietvaros, ko nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto pārkāpumu, stingrā saskaņā ar šo kodeksu un citiem aktiem par administratīvajiem pārkāpumiem.

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 237.pantā noteiktajām prasībām, tiesas pienākums ir savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katras lietas apstākļus, izlemt to stingrā saskaņā ar likumu, nodrošināt pieņemtā lēmuma izpildi, kā arī noskaidrot cēloņus un apstākļus, kas veicina administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, novērst pārkāpumus, audzināt pilsoņus likumu ievērošanas garā un nostiprināt likumību.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 272.panta noteikumiem, institūcijai vai amatpersonai, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.

No lietas materiāliem redzams, ka administratīvā pārkāpuma protokols neatbilst Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 248.panta 1.daļas prasībām, proti, protokolā ir veikti labojumi - sākotnēji protokolā norādīts, ka sabiedrisko organizāciju apvienība izveidojās 2004.gada martā, taču pēc tam ,,4" ir pārlabots par ,,3" -, kas nav atrunāti, kas neatbilst likuma prasībām.

Tāpat administratīvā pārkāpuma protokolā nav norādīta administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vieta, kas atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 248.panta l.daļā 

noradītajam, ir obligāta protokola sastāvdaļa. Līdz ar to, nav iespējams konstatēt vai administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana ir piekritīga Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai, jo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 269.panata l.daļā ir noteikts, ka administratīvā pārkāpuma lietu izskata pēc pārkāpuma izdarīšanas vietas.

Bez tam, administratīvā pārkāpuma protokolā nav norādīts normatīvais akts un norma, kas paredz atbildību par šo pārkāpumu, proti, bez Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.1 panta protokolā jānorāda arī tas normatīvais akts, kurš nosaka, ka šāda veida darbība likumā noteiktā kārtībā ir jāreģistrē, proti, likuma ,,Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" attiecīgais pants (-i).

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 37.panta l.daļu, administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, - četru mēnešu laikā no tā atklāšanas dienas.

Protokolā nav precīzi norādīts pārkāpuma izdarīšanas laiks. Protokolā norādītais, ka ,,2003.gada martā izveidojās un darbojas līdz šim brīdim", nav atzīstams par likuma prasībām atbilstošu formulējumu.

Bez tam, no lietas materiāliem redzams, ka ar 2004.gada 7.maija Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu J.Petropavlovskis ir atzīts par vainīgu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176'.pantā paredzētā pārkāpuma izdarīšanā un sodīts ar naudas sodu Ls 100 apmērā. No lēmuma redzams, ka 2004.gada 30.martā J.Petropavlovskim sastādīts protokols par to, ka 2003.gada martā izveidota un darbību turpina sabiedrisko organizāciju apvienība ,,Krievu skolu aizstāvības štābs", kuras vadītājs viņš ir. No minētā secināms, ka 2004.gada 29.oktobrī J.Petropavlovskim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to pašu faktu, bet Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 239.panta 8.punktā ir noteikts, ka, ja par to pašu faktu attiecībā uz personu, kuru sauc pie administratīvās atbildības, jau ir kompetentas institūcijas (amatpersonas) lēmums par administratīvā soda uzlikšanu, lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā nevar iesākt, bet iesāktā lietvedība jāizbeidz.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 7.panta l.daļu, nevienam nevar piemērot ietekmēšanas līdzekli par administratīvo pārkāpumu citādi kā uz likuma pamata un likumā noteiktajā kārtībā. Turklāt, minētā panta 2.daļā noteikts, ka lietvedība par administratīvajiem pārkāpumiem veicama, stingri ievērojot likumību.

Pastāvot iepriekš minētajiem apstākļiem, atzīstu, ka ir pieļauti būtiski materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst tiesas sēdē, kā arī ievērojot publisko tiesību principu, ka publiski tiesiskajās attiecībās, kur saduras valsts un indivīda intereses, visas šaubas ir tulkojamas par labu indivīdam, atzīstu, ka lietvedība administratīvā pārkāpuma lieta ir izbeidzama.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 7.panta 1.,2.daļu, 32.panta l.daļu, 272., 274., 275., 279.-281.pantu,

nolēma:

Izbeigt administratīvā pārkāpuma lietu pret JURIJU PETROPAVLOVSKI (personas kods 030355-12764) pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.1 panta pazīmēm.

Lēmumu desmit dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, sūdzību iesniedzot Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.

 

Tiesnese:                               D. Bērziņa

 

 

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124