Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


09.11.2004   Izglītības un zinātnes ministrija pārkāpj likumu

8.Saeimas deputātam A.Tolmačovam

Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811

Par pasākumu "Sveika, skola!"

Informējam, ka Iepirkumu uzraudzības birojs 2004.gada 18.oktobrī no Izglītības un zinātnes ministrijas ir saņēmis dokumentus par veiktajiem iepirkumiem saistībā ar 1.septembra pasākumu "Sveika, skola!" un ir veicis pārbaudi par minēto iepirkumu atbilstību likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" prasībām.

Pārbaudes laikā esam konstatējuši, ka pasūtītājs 2004.gada 16.augustā un 2004.gada 27.augustā ir noslēdzis līgumus attiecīgi ar SIA "Absolute Ltd." un SIA "Izdevniecības nams FENSTER" par pasākuma "Sveika, skola!" organizācijai un realizācijai nepieciešamo konsultāciju un vadības pakalpojumu sniegšanu par summām attiecīgi Ls 4130 (ieskaitot PVN 18%) un Ls 5900 (ieskaitot PVN 18%).

Darām zināmu, ka minētais iepirkums ir veikts atbilstoši likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" 4.panta otrās daļas 2.punktam, kas paredz, ka pasūtītājs var nepiemērot likuma III, IV, V un VI nodaļas un 34.panta noteikumus, ja tiek slēgts līgums par projektēšanas, pētniecības, konsultāciju, vadības, konstruēšanas, juridiskajiem, audita pakalpojumiem, kuru paredzamā līgumcena ir no Ls 1000 līdz Ls 10000.

Vienlaikus esam secinājuši, ka SIA "Absolute Ltd." kā pasākuma "Sveika, skola!" organizācijai un realizācijai nepieciešamo konsultāciju un vadības pakalpojumu sniedzējs papildus sniedzis arī citus pasākuma ietvaros esošus pakalpojumus — lielformāta transparentu izgatavošana un eksponēšana, plakātu eksponēšana, informācijas izvietošana un eksponēšana portālā Delfi, videoklipu izgatavošana.

Papildus esam konstatējuši, ka 2004.gada 8.septembrī ir sastādīts akts "Par naudas līdzekļu norakstīšanu" Ls 1134,57 apmērā SIA "Absolute. Ltd."

'         

saistībā ar pilnkrāsu lielformāta transparentu izgatavošanu. Savukārt

9.septembrī ir sastādīts akts "Par naudas līdzekļu norakstīšanu" Ls 417,72 apmērā SIA "Absolute Ltd." saistībā ar lielformāta transparentu eksponēšanu. Tāpat pasūtītājs 2004.gada 8.septembrī ir izmaksājis Ls 306,80 SIA "Absolute Ltd." par plakātu eksponēšanu. Bet 2004.gada 10.septembrī SIA "Absolute Ltd." ir veikta samaksa Ls 1097,40 apmērā par tekstuālās un vizuālās informācijas izvietošanu un eksponēšanu portālā Delfi. Pasūtītājs 2004.gada 3.septembrī ir izmaksājis SIA "Premo" Ls 505,58 par lielformāta transparentu un elektronisko vizuālo interneta baneru dizaina izgatavošanu, 2004.gada 7.septembrī AS "McĀBOLS" ir izmaksāti Ls 974,15 par poligrāfisko informatīvo materiālu izgatavošanu. Šajā datumā Ls 468,58 ir izmaksāti arī SIA "Repro Nova" par poligrāfisko informatīvo materiālu izplatīšanu un izvietošanu. Tādējādi kopējā summa, kas saistībā ar dažādu pasākuma "Sveika, skola!" reklamēšanas darbu veikšanu ir izmaksāta SIA "Absolute Ltd.", sastāda Ls 4904,80 (ieskaitot PVN 18%).

Ņemot vērā apstākli, ka visi minētie iepirkumi ir veikti viena projekta ietvaros un vienam mērķim - reklamēt pasākumu "Sveika, skola!", uzskatām, ka ar minētā pasākuma reklamēšanu saistītie darbi pēc būtības veido vienu iepirkuma priekšmetu. Līdz ar to, sadalot to atsevišķās daļās, nav ievērota likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" 6.panta trešā daļa, kas nosaka, ka nav atļauts paredzamo līgumcenu sadalīt daļās, lai izvairītos no līgumcenai atbilstošas iepirkuma metodes piemērošanas. Ja kopējo iepirkuma apjomu sadala daļās saskaņā ar likuma 3.panta ceturto daļu un par katru daļu ir paredzēts slēgt atsevišķu iepirkuma līgumu, paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot vērā visu šo daļu kopējo vērtību. Pie tam, ņemot vērā kopējo izmaksāto naudas summu, darām zināmu, ka atbilstoši likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" 22.panta otrajai daļai pasūtītājam jāizvēlas cenu aptauja vai sarunu procedūra, ja paredzēts slēgt piegāžu vai pakalpojumu līgumu un paredzamā līgumcena ir no Ls 1000 līdz Ls 10000. Tas šajā gadījumā netika izdarīts. Līdz ar to nav ievērota minētā likuma norma.

Tāpat esam konstatējuši, ka 2004.gada 16.augustā Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi līgumu Nr.4-52 ar SIA "Absolute Ltd." par divu videoklipu izgatavošanu par summu Ls 9912. Iepirkuma priekšmets atbilst likuma 2.pielikuma "B" daļas 26.punktam "Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi" (CPV kods 92111200-4 "Reklāmas, propagandas un informatīvo filmu un videofilmu ražošana"). Līdzīga situācija ir gadījumā ar 2004.gada 16.augustā noslēgto līgumu par mūzikas priekšnesumu nodrošināšanu ar SIA "Rīga Rekords" par summu Ls 9990 un ar 2004.gada 27.augustā noslēgto līgumu Nr.27/08L ar SIA "AGORA BALTIJA" par grupas "Mumiy Troll" mūzikas priekšnesumu nodrošināšanu par summu Ls 38352,80. Šajā gadījumā iepirkuma priekšmeti atbilst CPV kodam 92312100-2 "Teātra producentu, dziedātāju grupu, ansambļu un orķestru izklaides pakalpojumi" un arī ir 2.pielikuma "B" daļas pakalpojumi.

Līdz ar to minētie iepirkumi bija jāveic atbilstoši likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" 4.panta ceturtajai daļai, kura paredz, ka, ja

pasūtītājs slēdz pakalpojumu līgumu par pakalpojumiem, kas minēti šā likuma 2.pielikuma "B" daļā, tas piemēro šā likuma 12., 13.l un 32.panta noteikumus. Atbilstoši tam, veicot iepirkumu, pasūtītājam nav jāpiemēro likumā minētās iepirkuma metodes, taču ir jāsastāda pakalpojuma darba izdevums un jāpaziņo Iepirkumu uzraudzības birojam par lēmuma pieņemšanu par personu, kam uzticēts veikt pakalpojumu. Šādi paziņojumi konkrēto iepirkumu gadījumā Iepirkumu uzraudzības birojam nav nosūtīti.

Darām zināmu, ka esam informējuši Izglītības un zinātnes ministriju par konstatētajiem pārkāpumiem.

 

Vadītājs                                                                                                 A. Tiknuss

Komentāri


Осталось символов:  4124124