Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


04.11.2004   Vai mazākumtautību skolās, stundās drīkst atbildēt krieviski?

Jautājums

LR Izglītības un

zinātnes ministram

                                                             J.Radzeviča kungam 

 

 

 

2004. gada 14. oktobrī

 

Lūdzu Jūs atbildēt uz sekojošu jautājumu. Vai mazākumtautību skolu desmitajās klasēs, tajos priekšmetos, kuri saskaņā ar mācību programmu tiek pasniegti valsts valodā tiek pieļautas atbildes krievu valodā un kā šādas atbildes var ietekmēt atzīmi.

 

 LR 8.Saeimas deputāts Andris Tolmačovs

 

Atbilde

Latvijas Republikas

 8.Saeimas deputātam

A.Tolmačovam

Par atbildi uz jautājumiem

Atbildot uz Jūsu 2004.gada 14.oktobra vēstule uzdotajiem jautājumiem, informējam, ka saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.pantu vispārējās izglītības iestāde saskaņā ar šo likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar tās dibinātāja apstiprinātu nolikumu patstāvīgi organizē un īsteno izglītošanas procesu un izvēlas izglītošanas darba metodes un formas.

Saskaņā ar Izglītības likuma 51.pantu viens no pedagoga vispārīgajiem pienākumiem izglītošanās procesā ir radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā, kā arī būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

Katra pedagoga uzdevums saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 19.panta 2.daļu ir izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstīgi vispārējās izglītības mācību priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai. Mācību priekšmeta programma ir vispārējās izglītības programmas sastāvdaļa un to veido mācību priekšmeta mērķi un uzdevumi, mācību saturs, mācību satura apguves secība un apguvei paredzētais laiks, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni, kā arī mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījums.

  

 

          

Izglītības un zinātnes ministrs                J.Radzevičs

  

Komentāri


Осталось символов:  4124124