Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


02.11.2004   J.Sokolovskis nosūtīja vēstuli Sabiedrības veselības aģentūrai, lūdzot izskaidrot jautājumus, kas saistīti ar trokšņu līmeņa mērīšanu dzīvojamās telpās.

                                                                          Jautājums                                           Sabiedrības veselības aģentūrai 

 

 2004. gada 11. oktobris

 

 

Par trokšņu līmeņa mērīšanu 

Sakarā ar to, ka spēkā ir stājusies virkne jaunu normatīvu aktu, kas regulē trokšņu ietekmi uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi, lūdzu Jūs izskaidrot kādā veidā tiek mērīts trokšņu līmenis dzīvojamās telpās: ar atvērtiem vai aizvērtiem logiem. Jautājums ir radies sakarā ar to, ka pie manis ir vērsušies Bolderājas iedzīvotāji, kuru dzīvokļos trokšņu līmeņa mērījumi tika veikti pie aizvērtiem logiem. Vasaras karstumā logi telpās parasti ir atvērti. Ja kaut kādi jauni normatīvie akti paredz, ka šādā situācijā logi netiek atvērti, tad acīmredzami paralēli tiek paredzēts arī tas, ka telpās ir vai nu piespiedu ventilācija vai gaisa kondicionēšanas sistēma?

Vai ir iespējama trokšņu līmeņa mērīšana neņemot vērā visas telpas konstrukcijas īpatnības?

Lūdzu Jūs sniegt juridiski pamatotu atbildi.

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāts

Juris Sokolovskis

                                                AtbildeLatvijas Republikas

8. Saeimas deputātam

J. Sokolovska kungam

Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811

Par trokšņa līmeņu mērīšanu

Atbildot uz Jūsu 2004. gada 11. oktobra vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par trokšņa līmeņa mērīšanu dzīvojamās telpās, proti, vai mērījumi jāveic pie atvērtiem vai aizvērtiem logiem, valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" speciālisti paskaidro, ka akustiskā trokšņa mērīšanu dzīvojamo ēku telpās veic atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 598 "Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās" 5. punkta nosacījumiem - ievērojot prasības, kas noteiktas standartā LVS ISO 1996-1:2004 "Akustika - vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana - 1. daļa Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras" un iepriekšminēto noteikumu 1. pielikumā "Trokšņa rādītāju novērtēšana dzīvojamo un publisko ēku telpās", ievērojot mērīšanas procedūru, kura noteikta Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumu Nr. 66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku" 1. pielikumā "Trokšņa mērīšanas procedūra". Saskaņā ar šo procedūru mērījumus telpās veic vismaz 1 m attālumā no sienām vai citām lielām atstarojošām virsmām, 1,2-1,5 m augstumā virs grīdas un apmēram 1,5 m attālumā no logiem, nenorādot konkrēti par telpu logu stāvokli mērījumu veikšanas laikā.

Saskaņā ar Latvijas Akustiku apvienības speciālistu sniegto skaidrojumu, veicot trokšņa akustiskos mērījumus telpās, ja trokšņa avots atrodas ārpus tām, telpu logiem ir jābūt aizvērtiem, jo telpās ir jānodrošina būvnormatīvam atbilstoši nemainīgi mikroklimata rādītāji. Dzīvojamās telpās jānodrošina atbilstība Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumu Nr. 409 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-98 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami"" noteiktajām prasībām - kas paredz telpās projektētu   dabisko vēdināšanu caur logu vērtnēm un citām ietaisēm tā, lai

nodrošinātu vienreizēju gaisa apmaiņu stundā, relatīvo gaisa mitrumu (55%), gaisa temperatūru un gaisa apmaiņu saskaņā ar noteikumu 4. pielikumu "Iekšējā gaisa temperatūra un ventilācijas gaisa apmaiņas apjomi dzīvojamo namu telpās". Dzīvojamās telpās tiek nodrošināta dabiskā ventilācija caur ventilācijas kanāliem sienās vai loga rāmī. Protams, ja telpās, tās projektējot, ir paredzētas ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas sistēmas, tad trokšņa mērījumu laikā tām ir jābūt ieslēgtām un logiem aizvērtiem.

Veicot trokšņa mērījumus pie atvērta loga, mainoties mikroklimata rādītājiem, nebūs iespējams iegūt precīzus mērījuma rezultātus, kas atspoguļo patieso trokšņa problēmu, kā arī radīsies problēmas ar mērījuma rezultātu novērtēšanu, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 598 “MK noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās" 2. pielikuma "Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi dzīvojamo un publisko ēku telpās" 1. piezīmi, akustiskā trokšņa pieļaujamos normatīvus var nodrošināt, ekspluatējot telpu normālā režīmā, t.i. telpās ar aizvērtiem logiem un durvīm (izņemot ražotāja iebūvētos ventilācijas kanālus), ieslēgtu piespiedu ventilāciju un gaisa kondicionēšanu, kā arī apgaismojumu, neņemot vērā telpas izmantošanas fona troksni.

Bez tam informējam, ka Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" 2. pielikumā "Trokšņa robežlielumi" noteikto trokšņa rādītāju - dienas, vakara un nakts stundām, ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijās, nodrošina iedzīvotājiem iespēju uzturēties dzīvoklī arī pie atvērtiem logiem, neradot diskomfortu un traucējumus.   Direktora vietnieks                                                           O. Velmers 

 

  

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124